• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Μετάφραση και Στάθμιση στα Ελληνικά Ερωτηματολογίου για την Αξιολόγηση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας
Περίληψη:

Σκοπός: Η ηλεκτρονική υγεία (ΗΥ) περιλαμβάνει πλήθος εφαρμογών και εργαλείων με βασικότερο όλων τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ) που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος και το βασικό εργαλείο ΗΥ για την ΠΦΥ. Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να παρουσιάσει τη διαδικασία μετάφρασης και στάθμισης στα ελληνικά ερωτηματολογίου αξιολόγησης του ΑΗΦΥ. 
Υλικό και Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο («Evaluation of electronic medical records», Hallvard Lærumand Arild Faxvaag, BMC Medical Informatics and Decision Making, 2004) το οποίο κατόπιν αδείας μεταφράστηκε και σταθμίστηκε στα ελληνικά σύμφωνα με τους κανόνες μετάφρασης της διεθνούς βιβλιογραφίας. Η διαδικασία μετάφρασης του ερωτηματολογίου περιελάμβανε τρεις φάσεις και διενεργήθηκε σύμφωνα με διεθνή κριτήρια μετάφρασης. Στην πρώτη φάση δύο επαγγελματίες υγείας με πιστοποιημένη επάρκεια στην αγγλική γλώσσα μετέφρασαν ανεξάρτητα στα ελληνικά το ερωτηματολόγιο. Στη δεύτερη φάση έγινε σύνθεση των δύο ανεξάρτητων μεταφράσεων σε ένα ερωτηματολόγιο, κατόπιν απόφασης ομοφωνίας ομάδας ειδικών. Το τελικό ερωτηματολόγιο είχε ελάσσονες αλλαγές σε σχέση με το πρωτότυπο οι οποίες επικεντρώνονταν κύρια στην προσαρμογή του στην ΠΦΥ, και στην αλλαγή των δεδομένων με έμφαση στους πολίτες-χρήστες του συστήματος και όχι σε ασθενείς.  Στην τελική τρίτη φάση της μετάφρασης πραγματοποιήθηκε αντίστροφη μετάφραση στα αγγλικά από δίγλωσσο άτομο με μητρική γλώσσα την αγγλική. Το τελικό ερωτηματολόγιο περιέχει 73 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Χωρίζεται σε πέντε μέρη ανάλογα με το περιεχόμενο των ερωτήσεων. Τελικά, συμπληρώθηκε από 175 γιατρούς (σε σύνολο 310) σε όλη την Ελλάδα (91 άντρες και 84 γυναίκες), κατά το μήνα Φεβρουάριο του 2019. Το δείγμα αποτελούσαν στην πλειοψηφία ιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής και παθολογίας οι οποίοι εργάζονταν σε μονάδες ΠΦΥ. Προκειμένου να ελεγχθεί το ερωτηματολόγιο ως προς την αξιοπιστία, αρχικά χρησιμοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση στο δεύτερο και τρίτο τμήμα του ώστε να μελετηθεί η ύπαρξη ομάδων ερωτήσεων, ενώ στο τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου οι ερωτήσεις ήταν ήδη ομαδοποιημένες
Αποτελέσματα: Με βάση την ανάλυση αξιοπιστίας στις ομάδες ερωτήσεων του ερωτηματολογίου  η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου είναι πολύ ισχυρή, καθώς όλοι οι συντελεστές (cronbach-a) είναι μεγαλύτεροι από 0,8 και σχεδόν όλοι υπερβαίνουν την τιμή 0,9. Αυτό αποδεικνύει ότι το ερωτηματολόγιο παρέχει έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες λειτουργίες του ΑΗΦΥ και την άποψη των γιατρών για τη χρήση τους. 
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της διαδικασίας στάθμισης του ερωτηματολογίου στα ελληνικά είναι πολύ ικανοποιητικά γεγονός που αναδεικνύει ένα καινούριο εργαλείο αξιολόγησης για τον ΑΗΦΥ που τα τελευταία έτη αποτελεί πραγματικότητα για το σύστημα υγείας της χώρας μας. Η υψηλή αξιοπιστία του το καθιστά πολύτιμο εργαλείο για τη διαχρονική παρακολούθηση της εφαρμογής του ΑΗΦΥ, με απώτερο στόχο την ανίχνευση των μειονεκτημάτων και δυσκολιών και τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής στην πορεία του χρόνου.

Share: