• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Μετάφραση και Στάθμιση της Ελληνικής Εκδοχής του Experience of Shame Scale (ESS)
Περίληψη:

Υπόβαθρο: Η εσωτερική ντροπή είναι μια ισχυρή εμπειρία του φόβου να κρίνει κάποιος τον εαυτό του ελλιπή και το βλέμμα του εαυτού προς τον εαυτό να είναι σκληρό και ματαιωτικό. Σκοπός: Οι στόχοι της μελέτης ήταν να μεταφράσει και να σταθμίσει την κλίμακα Experience of Shame Scale (ESS). Μέθοδος: Στη Φάση 1, μεταφράστηκε η κλίμακα ESS στην Ελληνική γλώσσα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο translation/back-translation και εξετάστηκε από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για την πολιτιστική της ισοδυναμία. Στη φάση 2, το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε σε 101 άνδρες (ηλικίας, M= 43.01, SD=13.34, και εύρος=18-68 ετών) και 159 γυναίκες (ηλικίας, M = 40.80, SD=11.98, εύρος = 18 - 68 ετών), από 20 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, και συσχετίστηκε με την κλίμακα Test of Self-Conscious Affect – 3 (TOSCA-3). Αποτελέσματα: Το ESS παρουσιάζει εσωτερική συνοχή (Cronbach's α = .93). Σε επίπεδο υποκλιμάκων οι συσχέτισεις ήταν: Χαρακτηριολογική ντροπή r =.97, Συμπεριφορική ντροπή r =.98 και Σωματική ντροπή r =.98. Συζήτηση: Το ESS διαθέτει ικανοποιητικές ψυχομετρικές ιδιότητες και έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως ένα κλινικό και ερευνητικό εργαλείο για τη μέτρηση της εσωτερικής ντροπής. Η ελληνική έκδοση διατηρεί τη δομή των 3 παραγόντων, όπως προτείνεται από τους δημιουργούς της κλίμακας.

Share: