• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Μετάφραση και Στάθμιση της Ελληνικής Εκδοχής του Family Crisis Oriented Personal Evaluation Scales (F-COPES)
Περίληψη:

Υπόβαθρο: Η αίσθηση της συνοχής σε κάθε οικογένεια είναι κεντρικής σημασίας για την επιτυχή αντιμετώπιση των στρεσογόνων παραγόντων. Σκοπός: Οι στόχοι της μελέτης ήταν να μεταφράσει και να σταθμίσει την κλίμακα Family Crisis Oriented Personal Evaluation Scales (F-COPES). Μέθοδος: Στη Φάση 1, μεταφράστηκε F-COPES στην Ελληνική γλώσσα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο translation/back-translation και εξετάστηκε από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για την πολιτιστική της ισοδυναμία. Στη φάση 2, το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε σε 647 άτομα (ηλικίας 39.08±14.28 και εύρος=18-79 ετών), από 20 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, και συσχετίστηκε με την κλίμακα οικογενειακού περιβάλλοντος (FES). Αποτελέσματα: Το F COPES παρουσιάζει εσωτερική συνοχή (Cronbach's α = .77) και η υψηλή αξιοπιστία (intraclass correlation coefficient = .88). Σε επίπεδο υποκλιμάκων οι συσχέτιση ήταν: Προσανατολισμός προς Κοινωνική Υποστήριξη r=.87, Επανασχεδιασμός r=.90, Αναζητώντας πνευματική υποστήριξη r=.84, Κινητοποίηση της οικογένειας για αποδοχή βοήθεια r=0.86 και Παθητική Αντιμετώπιση r=.89. Συζήτηση: Το F COPES διαθέτει ικανοποιητικές ψυχομετρικές ιδιότητες και έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως ένα κλινικό και ερευνητικό εργαλείο για τη μέτρηση της αντιμετώπισης της οικογενειακής κρίσης στην ελληνική κοινωνία. Η ελληνική έκδοση διατηρεί τη δομή των 5 παραγόντων, όπως προτείνεται από τους δημιουργούς της κλίμακας.

Share: