• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Μυοσκελετικές διαταραχές και επιβαρύνσεις στο νοσηλευτικό προσωπικό
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η Νοσηλευτική ως επάγγελμα αποδεικνύεται να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για το μυοσκελετικό σύστημα λόγω των δραστηριοτήτων που απαιτούνται σε αυτή και συμπεριλαμβάνουν την συχνή μετακίνηση ασθενών, την μεταφορά υλικού ακόμα και τον χειρισμό ή και την μεταφορά ειδικού εξοπλισμού. Σκοπός: Η καταγραφή των μυοσκελετικών διαταραχών και η διερεύνηση των πιθανών παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού των γενικών νοσοκομείων της Κεντρικής Μακεδονίας. Υλικό και Μέθοδος: Μοιράστηκαν 600 ερωτηματολόγια NMQ (The general Nordic for the Musculoskeletal symptoms Questionnaire) σε εργαζόμενους Νοσηλευτές/τριες της Κεντρικής Μακεδονίας, τον Μάιο του 2013,από τα οποία συμπληρώθηκαν τα 440. Η στατιστική ανάλυση έγινε με την χρήση του στατιστικού πακέτου S.P.S.S 10, με την χρήση της στατιστικής διαδικασίας X2 .Αποτελέσματα: Ένα μεγάλο ποσοστό (85%) του νοσηλευτικού προσωπικού που έχει παρουσιάσει μυοσκελετική διαταραχή τους τελευταίους έξι μήνες σε περιοχές της οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, στον αυχένα και στα άνω άκρα, θεωρεί ως ιδιαίτερα επιβαρυντική την εργασία του για την εκδήλωση των συμπτωμάτων αυτών.Συμπεράσματα: Οι μυοσκελετικές διαταραχές συσχετίζονται με τις εργασιακές δραστηριότητες του προσωπικού στον τομέα εργασίας του.Η εκπαίδευση του προσωπικου σε εργονομικά θέματα θεωρείται ανεπαρκής,γεγονός που επιτέπει επιπλέον έρευνα, ενώ το ποσοστό του 63% αναγκάστηκε να απουσιάσει από την εργασία του λόγο μυοσκελετικών διαταραχών.

Share: