• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Ο Εργασιακός Εκφοβισμός στο Νοσηλευτικό Προσωπικό
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Το φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού αποτελεί ένα κοινωνικό πρόβλημα επηρεάζει τη σωματική, ψυχολογική και πνευματική ευεξία πολλών εργαζόμενων. Η παρενόχληση στον επαγγελματικό κλάδο των νοσηλευτών και ιδιαίτερα στο πλαίσιο του νοσοκομείου αποτελεί συχνό φαινόμενο με συνέπειες τόσο στη σωματική και ψυχολογική υγεία των εργαζομένων, όσο και στη ποιότητα παροχής νοσηλευτικής φροντίδας, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται άμεσα η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. 
Σκοπός: Η διερεύνηση του εκφοβισμού στο επάγγελμα των νοσηλευτών/τριων. 
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ερευνητικών και ανασκοπικών άρθρων σε βάσεις δεδομένων (PubMed, GoogleScholar, HealLink, ΙΑΤΡΟΤΕΚ), με επικέντρωση σε υλικό των τελευταίων δεκαπέντε ετών. 
Αποτελέσματα: Μέσα από τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης φαίνεται ότι ο εργασιακός εκφοβισμός στο χώρο των νοσηλευτών αποτελεί υπαρκτό πρόβλημα στην Ελλάδα. 
Συμπεράσματα: Η περαιτέρω διερεύνηση των παραγόντων που ευνοούν τη δημιουργία ενός εχθρικού κλίματος στο περιβάλλον εργασίας, με τη διεξαγωγή νέων ερευνών και η εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης του   νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και η λήψη μέτρων από τις διευθύνσεις των νοσοκομείων, μπορούν να συμβάλλουν στη πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου.

Share: