• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών, των σχολικών νοσηλευτών και των άλλων επαγγελματιών των σχολικών μονάδων για το ρόλο του σχολικού νοσηλευτή
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Οι σχολικοί νοσηλευτές έχουν στόχο να ενισχύσουν την ικανότητα του μαθητή και της οικογένειας για προσαρμογή, αυτοδιαχείριση, αυτοϋπεράσπιση και μάθηση αλλά και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών στο χώρο του σχολείου. 
Σκοπός: Η παρούσα ανασκόπηση έχει σκοπό να περιγράψει τις απόψεις των σχολικών νοσηλευτών, των εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών υγείας που εργάζονται σε σχολεία, για τον ρόλο του σχολικού νοσηλευτή. 
Μεθοδολογία: Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας έγινε στις βάσεις δεδομένων PubMed, Google και Google Scholar. 
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης ανέδειξαν τον πολυδιάστατο ρόλο του σχολικού νοσηλευτή και έδειξαν ότι η ύπαρξή του στις σχολικές μονάδες κρίνεται από τους εκπαιδευτικούς και τους άλλους επαγγελματίες υγείας απαραίτητη καθώς νιώθουν ασφαλείς για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας των μαθητών και την διατήρηση της υγείας και της ευεξίας τους. Εντούτοις υπάρχουν και ρόλοι των σχολικών νοσηλευτών οι οποίοι δεν γίνονται αντιληπτοί από τους εκπαιδευτικούς και τους άλλους επαγγελματίες υγείας στις σχολικές μονάδες. 
Συμπεράσματα: Η κατανόηση και αποδοχή των ρόλων του σχολικού νοσηλευτή από τους συναδέλφους και συνεργάτες του θα προάγει την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών στο χώρο του σχολείου, θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία της σχολικής μονάδας προς όφελος των μαθητών, των οικογενειών τους, των εκπαιδευτικών και της ευρύτερης κοινότητας. 

Share: