• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Οι δεξιότητες καθημερινής ζωής σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και παιδιά με Σύνδρομο Down και η σχέση τους με την ποιότητα ζωής τους
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Οι Δεξιότητες Καθημερινής Ζωής (ΔΚΖ), όπως είναι η φροντίδα εαυτού, η οικιακή φροντίδα και ασφάλεια και η διαβίωση στην κοινότητα, ως τομέας της προσαρμοστικής συμπεριφοράς, είναι πολύ σημαντικές για τη λειτουργική ανεξαρτησία των ατόμων. Τα άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές όπως με σύνδρομο Down, παρουσιάζουν μειωμένες δεξιότητες ΔΚΖ οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή και ευημερία του.
Σκοπός: Η Διερεύνηση των ΔΚΖ και η σχέση τους με την ποιότητα ζωής σχετιζόμενη με την υγεία (HRQol), παιδιών με ΔΑΦ  και παιδιών με σύνδρομο Down (ΣD). 
Υλικό και Μέθοδος: Η μελέτη βασίστηκε σε μετρήσεις με ανώνυμα ερωτηματολόγια, γονέων- φροντιστών, σε πανελλήνιο δείγμα 206 ατόμων με ΔΑΦ (61), με ΣD (55) και τυπικής ανάπτυξης (90), ηλικίας 5-10 ετών. Για τη μέτρηση των ΔΚΖ, χρησιμοποιήθηκε το Vineland II και για την  HRQol το PedsQL™ 4.0. Ο Δείκτης ΔΚΖ χρησιμοποιήθηκε, όπως συστήνεται στη βιβλιογραφία και ως ένδειξη για το αναπτυξιακό επίπεδο των συμμετεχόντων (ομοιογένεια δείγματος).  
Αποτελέσματα:  Διαφορές, αναδείχθηκαν μεταξύ των τριών ομάδων (p<.001), στους υποτομείς «φροντίδα εαυτού» (π.χ. τουαλέτα, ντύσιμο, προσωπική υγιεινή), «οικιακή φροντίδα» (π.χ. ασφάλεια στο σπίτι, προετοιμασία φαγητού) και «διαβίωση στην κοινότητα» (π.χ. ασφάλεια, αναγνώριση ώρας, δεξιότητες χρημάτων) αλλά και στον συνολικό τομέα ΔΚΖ, με την ομάδα τυπικής ανάπτυξης. Ανιχνεύτηκαν μέτριες σημαντικές συσχετίσεις (r =.48- .56, p<.001) των ΔΚΖ με όλες τις διαστάσεις της ποιότητας ζωής, σωματική υγεία, ψυχοκοινωνική υγεία και δείκτη συνολικής ποιότητας ζωής για τις δύο ομάδες συμμετεχόντων (ΔΑΦ, Down). 
Συμπεράσματα: Οι ΔΚΖ στα παιδιά με ΔΑΦ και στα παιδιά με Down είναι χαμηλότερες από τους συνομήλικους τυπικής ανάπτυξης και όπως φαίνεται από τη μελέτη έχουν σημαντική θετική σχέση με την ποιότητα ζωής τους, σχετιζόμενη με την υγεία. Επομένως όταν αυξάνονται οι ΔΚΖ, φαίνεται να αυξάνεται και η ποιότητα ζωής. Τα αποτελέσματα προτείνουν ότι τα θεραπευτικά προγράμματα θα πρέπει  να εστιάζουν στις ΔΚΖ για τα άτομα με ΔΑΦ και με σύνδρομο Down και αποτελεσματικές προσεγγίσεις και παρεμβάσεις, όπως η εργοθεραπεία, που στοχεύουν στη βελτίωση των ΔΚΖ, μπορεί να προάγουν την ποιότητα ζωής σχετιζόμενη με την υγεία αυτών των ατόμων.

Share: