• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Οι μετανάστες ως χρήστες των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Η μετανάστευση του πληθυσμού αποτελεί ένα πολυδιάστατο και πολύπλοκο πρόβλημα της σύγχρονης εποχής. Οι κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές αρνητικές συγκυρίες που επικρατούν σε πολλά κράτη και κοινότητες του κόσμου ωθούν τους πολίτες στην αναζήτηση νέων τόπων και προορισμών με σκοπό τη μόνιμη ή προσωρινή διαμονή. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα αποτελεί χώρα μεταναστευτικού προορισμού με αποτέλεσμα τη μαζική εισροή ατόμων με διαφορετικά εθνικά και φυλετικά χαρακτηριστικά. Η εγκατάσταση του πληθυσμού στη χώρα και χρησιμοποίηση των δομών και των υπηρεσιών του κράτους επέφερε μια αλλαγή στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, επηρεάζοντας σημαντικά τα συστήματα και τα υποσυστήματα της πολιτείας συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος υγείας. Η χρήση των κοινωνικών δομών και συγκεκριμένα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ), από τους μετανάστες παρατηρείται αρκετά μειωμένη σε σχέση με τους γηγενείς κατοίκους. Η χρήση της Π.Φ.Υ. περιορίζεται στην αντιμετώπιση ενός οξέως προβλήματος και λιγότερο στην πρόληψη της νόσου. Παράγοντες όπως η γλώσσα, το υψηλό οικονομικό κόστος παροχής ιατρικών υπηρεσιών καθώς και οι απομακρυσμένες υπηρεσίες Π.Φ.Υ. φαίνεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην αναζήτηση ιατρικών παροχών και νοσηλευτικής φροντίδας. Σημαντικός διαφαίνεται ο ρόλος της πολιτείας και των επαγγελματιών υγείας στη χρήση των υπηρεσιών της Π.Φ.Υ από το μεταναστευτικό πληθυσμό. Ενέργειες όπως η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και η υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων πρόληψης, μπορεί να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην υγεία των μεταναστών.

Share: