• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη και οι δυνατότητες βελτίωσης των υποστηρικτικών παρεμβάσεων φροντίδας υγείας
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης αποτελεί μια χρόνια ασθένεια με πολλαπλές ιατρικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, τόσο σε μακρό-κοινωνικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των πολλαπλών επιπτώσεων της νόσου στη ζωή των ασθενών και του περιβάλλοντός τους και η προσπάθεια αναζήτησης τρόπων αντιμετώπισής τους, που θα λαμβάνει υπόψη όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (ασθενείς, επαγγελματίες, σύστημα υγείας). Μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας με τη βοήθεια λέξεων-κλειδιών. Συμπεράσματα: Η συνάντηση ενός ατόμου με μια χρόνια νόσο σαν τον Σακχαρώδη Διαβήτη επιφέρει ραγδαίες αλλαγές την καθημερινότητά του. Οι περιορισμοί που αναδεικνύονται στο σύνολο των κοινωνικών του δραστηριοτήτων, οι επιπτώσεις στην ποιότητα των κοινωνικών του επαφών, η ανάπτυξη κλινικής συμπτωματολογίας σε ψυχολογικό επίπεδο, ο κοινωνικός στιγματισμός, οι επιπτώσεις στην αυτοεικόνα και την αυτοεκτίμηση προκαλούν σημαντική ψυχοκοινωνική επιβάρυνση. Για την αποτελεσματική τους αντιμετώπιση επιβάλλεται η υλοποίηση ολιστικών παρεμβάσεων από την πλευρά των επαγγελματιών υγείας και αξιοποίηση του δυναμικού του ίδιου του ασθενή και του περιβάλλοντός του

Share: