• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Οι συνέπειες της πολιτικής λιτότητας στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού των χωρών που υπήρξαν σε δημοσιονομική προσαρμογή-συγκριτικά δεδομένα.
Περίληψη:

Εισαγωγή: Στην Ελλάδα, η παγκόσμια κρίση έγινε αισθητή καθώς το κράτος αδυνατούσε να δανεισθεί με λογικά επιτόκια για να καλύψει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Με την έναρξη της κρίσης επηρεάστηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας καθώς και η υγεία των πολιτών που επιδεινώθηκε .Οι πιο εμφανείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία του πληθυσμού, παρουσιάζονται στα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, τα οποία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, επιβαρύνουν δε το σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας λόγω της αυξημένης ζήτησης, και επηρεάζουν τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Σκοπός της εργασίας, είναι η ανάδειξη των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα ως απόρροια των μνημονιακών δεσμεύσεων της, η επίδραση της στους υγειονομικούς και κοινωνικό-οικονομικούς δείκτες καθώς και η σύγκριση των επιπτώσεων της εφαρμογής πολιτικών λιτότητας στην υγεία των χωρών που τέθηκαν υπό το καθεστώς δημοσιονομικής προσαρμογής (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Κύπρος). Μέθοδος-υλικό: Η συλλογή της βιβλιογραφίας, βασίστηκε στην αναζήτηση σε ελληνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων, κοινωνικών και οικονομικών δεικτών καθώς και δεικτών υγείας. Χρησιμοποιήθηκαν επιστημονικά άρθρα από ηλεκτρονικές πηγές και βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου των Pubmed, WHO, OECD, ΕΛΣΤΑΤ, ΙΟΒΕ. Αποτελέσματα: Στην Ελλάδα οι δημόσιες δαπάνες υγείας μειώθηκαν σε συνάρτηση με το ΑΕΠ. Τα μέτρα λιτότητας επηρέασαν την αποτελεσματικότητα και λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων ,ενώ σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, επηρέασαν την ανεργία, οδήγησαν σε οικονομική εξαθλίωση, στην αύξηση των αυτοκτονιών ενώ τα επίπεδα της αυτοαναφερόμενης υγείας επιδεινώθηκαν, με έντονη διαφοροποίηση ανάλογα με το εισόδημα , και οι δείκτες μητρικής και νεογνικής θνητότητας έχουν χειροτερέψει τα χρόνια της κρίσης. Παρόλο που η οικονομική κρίση έπληξε όλες τις χώρες που μπήκαν σε δημοσιονομική προσαρμογή, οι οικονομικοί και κοινωνικοί δείκτες των χωρών αυτών σήμερα διαφέρουν πολύ, με την Ελλάδα δυστυχώς να βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση ανάμεσα τους. Συμπεράσματα: Χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία αναγκάστηκαν να λάβουν αυστηρά μέτρα λιτότητας. Σχεδόν δέκα χρόνια μετά, η σύγκριση μεταξύ των χωρών αυτών δείχνει πως η Ελλάδα υπολείπεται σχεδόν σε όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες, που μελετήθηκαν. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την επιδείνωση των δεικτών ψυχικής υγείας του Ελληνικού πληθυσμού, ενώ αυτοί που αφορούν την σωματική υγεία, χρειάζονται μεγαλύτερο χρόνο διερεύνησης. Στον αντίποδα το προσδόκιμο ζωής και η γενική θνησιμότητα φαίνονται ανεπηρέαστα από την κρίση. Παρά τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει μία οικονομική κρίση, μπορεί να αποτελέσει και την αφορμή για εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και δομικών αλλαγών με στόχο την ποιοτική ενδυνάμωση της Δημόσιας Υγείας. Παραμένει επιτακτική η υιοθέτηση εναλλακτικών πολιτικών μέσα από κατάλληλη σχεδίαση και με κριτήρια την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και την διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης, ώστε ο χρήστης υπηρεσιών υγείας να απολαμβάνει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, ακόμα και εν καιρώ οικονομικής δυσχέρειας.

Share: