• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Οικογενειακοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες της διαδικασίας του διαζυγίου και η σχέση τους με παράγοντες συναισθηματικής ευεξίας στα μικρά παιδιά
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

H παρούσα εργασία διερευνά τη σχέση μεταξύ διαφόρων επιβαρυντικών και προστατευτικών παραγόντων της διαδικασίας του διαζυγίου με παράγοντες δηλωτικούς της συναισθηματικής ευεξίας των μικρών παιδιών (ηλικίας από 4 έως 7 ετών), όπως η προσοχή, ο έλεγχος της διάθεσης και της συμπεριφοράς, η πρωτοβουλία, η φιλοκοινωνική συμπεριφορά, η ευαισθησία ανταπόκρισης των γονέων και η συνεργασία με το σχολείο. Στην έρευνα συμμετείχαν 130 γονείς που είχαν περιέλθει σε διαζύγιο, τουλάχιστον πριν από ένα χρόνο, από αντιπροσωπευτικές περιοχές της χώρας. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου που χορηγήθηκε στο γονέα που είχε την επιμέλεια, κυρίως στη μητέρα. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι η καλή ποιότητας σχέση γονέα-παιδιού, οι υποστηρικτικές σχέσεις μεταξύ των διαζευγμένων γονέων, η ικανοποίηση του γονέα που έχει την επιμέλεια από τη ζωή και η διαθεσιμότητα κοινωνικών δικτύων υποστήριξης συσχετίζονται θετικά με ορισμένους παράγοντες της συναισθηματικής ευεξίας των μικρών παιδιών από διαζευγμένες οικογένειες, ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ γονέων ή του γονέα με το παιδί και το αίσθημα απόρριψης συσχετίζονται αρνητικά. Τα ευρήματα συζητούνται υπό το πρίσμα του σημαίνοντα ρόλου που διαδραματίζει η αναγνώριση των παραγόντων του διαζυγίου τόσο στην αναπτυξιακή διαδικασία όσο και στο σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης.

Share: