• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Παράγοντες που επιδρούν στην κινητοποίηση των καπνιστών για διακοπή του καπνίσματος
Περίληψη:

Σκοπός: Ο μεγάλος επιπολασμός του καπνίσματος δημιουργεί επιτακτική ανάγκη ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης του πληθυσμού για διακοπή του καπνίσματος. Η επιτυχία της διακοπής εξαρτάται κυρίως από την ισορροπία ανάμεσα στην κινητοποίηση και το βαθμό εξάρτησης από τη νικοτίνη. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης ήταν να ερευνηθούν παράγοντες που επηρεάζουν την κινητοποίηση των καπνιστών για τη διακοπή του καπνίσματος. Μέθοδος: Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από 139 καπνιστές, 18-69 ετών χωρισμένων σε δύο ομάδες. Συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια για τα δημογραφικά στοιχεία, το καπνισματικό ιστορικό, τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, το βαθμό εξάρτησης από τη νικοτίνη, το βαθμό κινητοποίησης και την κατανάλωση αλκοόλ. Αποτελέσματα: Ο Δείκτης Μάζας Σώματος σχετίστηκε θετικά με το βαθμό εξάρτησης και τη βαρύτητα καπνίσματος ενώ όσοι είχαν αυξημένο βάρος στην εφηβεία εμφάνισαν μικρότερο βαθμό κινητοποίησης για διακοπή του καπνίσματος. Άτομα με μέτρια ή βαριά κατανάλωση αλκοόλ, όσα κάπνιζαν στο εργασιακό τους περιβάλλον και ήταν βαρύτεροι καπνιστές έχρηζαν μεγαλύτερης κινητοποίησης. Ο χαμηλός βαθμός εξάρτησης σχετίσθηκε με μικρότερο βαθμό κινητοποίησης ενώ όσοι εμφάνισαν μεσαίου βαθμού εξάρτηση ήταν μέτρια κινητοποιημένοι. Συμπεράσματα: Oι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να συνεκτιμούν όλες τις παραπάνω συνιστώσες με ζητούμενο την αύξηση της κινητοποίησης των καπνιστών για διακοπή καπνίσματος.

Share: