• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση αλκοόλ στην Ευρώπη
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή:Το αλκοόλ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους επιβαρυντικούς παράγοντες για την υγεία του ατόμου.Η κατανάλωση του στην Ευρώπη έχει μια μεγάλη παράδοση που ξεκινάει από αρχαιοτάτων χρόνων και διαφέρει ανάλογα με την γεωγραφική τοποθεσία της εκάστοτε χώρας. Η οικονομική κρίση την οποία διανύει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της κατανάλωσης αλκοόλ και όπως είναι φυσικό έχει διάφορες επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών της. Υλικό και Μέθοδος: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η βιβλιογραφική διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και οι συνέπειες της κατανάλωσης όσον αφορά τη θνησιμότητα στην Ευρώπη. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση βασίστηκε στην αναζήτηση δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων: WHO, Google scholar και PubMed. Η αναζήτηση περιελάμβανε άρθρα που δημοσιεύθηκαν το χρονικό διάστημα 2005-2013. Τελικά στην ανασκόπησή μας χρησιμοποιήθηκαν 42 μελέτες. Αποτελέσματα: Η κατανάλωση αλκοόλ φαίνεται να επηρεάζεται από την οικονομική κατάσταση της χώρας, τη διαθεσιμότητα αλκοολούχων ποτών, τους περιορισμούς και τους φόρους που επιβάλλει η εκάστοτε χώρα στην κατανάλωση αλκοόλ και τις αρχές που ακολουθούνται για τη διαφήμιση των συγκεκριμένων προϊόντων. Η κατανάλωση σχετίζεται ακόμη με το φύλο και την ηλικία του ατόμου. Διαπιστώθηκε επίσης ότι στην κεντρική-ανατολική Ευρώπη και τις ανατολικές χώρες καταγράφονται τα μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας από κατανάλωση αλκοόλ, ενώ στη νότια Ευρώπη τα μικρότερα. Συνολικά στην Ευρώπη το ποσοστό θνησιμότητας βρέθηκε να αγγίζει το 35,95%. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, η κατανάλωση αλκοόλ έχει μειωθεί, ενώ τα ποσοστά μέθης παρουσιάζουν μικρή αύξηση. Συμπεράσματα: Η έλλειψη νομοθεσίας, η μη θέσπιση ελάχιστης τιμής πώλησης αλκοόλ και η αυξημένη διαθεσιμότητα οδηγεί σε αυξημένη επίπτωση θνησιμότητας από κατανάλωση αλκοόλ. Περαιτέρω μελέτη κρίνεται απαραίτητη για την επίδραση της οικονομικής κρίσης στην κατανάλωση αλκοόλ.

Share: