• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής του ατόμου και τον ρόλο του νοσηλευτή: μία κριτική ανασκόπηση
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η Ποιότητα Ζωής (QoL) είναι ένα διεθνώς επικυρωμένο πλαίσιο, το οποίο αποτελείται από οκτώ τομείς που συνήθως παρέχουν υποκειμενικές αξιολογήσεις τόσο για τις θετικές, όσο και τις αρνητικές πτυχές της ζωής. Αυτό που καθιστά τη μέτρηση της Ποιότητας Ζωής δύσκολη, είναι ότι έχει διαφορετικό νόημα σε διάφορες ομάδες ατόμων. 
Στόχος: Ο κύριος στόχος της μελέτης είναι η εκτίμηση των παραγόντων που επηρεάζουν την HRQoL του ατόμου και τον ρόλο του νοσηλευτικού / υγειονομικού προσωπικού. 
Μεθοδολογία: Η μελέτη περιλαμβάνει κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και μελετών από το 1999 μέχρι και το 2019.
Αποτελέσματα: Οι ερευνητές έχουν αναπτύξει χρήσιμες τεχνικές, που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε και να μετρήσουμε αυτούς τους τομείς, καθώς και τη συσχέτιση τους. Η Ποιότητα Ζωής δεν θα έπρεπε να συγχέεται με την υγεία, μιας και η τελευταία αποτελεί κλάδο της πρώτης. Η Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής (HRQoL) επιτρέπει τους παρόχους υγείας να αξιολογήσουν τις αδυναμίες κάλυψης αναγκών, καθώς και αποτελέσματα παρεμβάσεων. Οι δείκτες μέτρησης της HRQoL καθιστούν δυνατό να αποδειχθεί επιστημονικά η επίδραση της υγείας στην Ποιότητα της Ζωής, η οποία μέχρι πριν μερικές δεκαετίες περιοριζόταν στο μικροσκόπιο. 
Συμπεράσματα: Η έννοια της Ποιότητας της Ζωής (QoL) είναι συνυφασμένη με τους γενικούς στόχους της νοσηλευτικής, για αυτό και οι ερευνητές νοσηλευτές καλούνται να λάβουν ενεργό ρόλο στην αξιολόγηση και εφαρμογή της HRQoL τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τις οικογένειές τους. Καθώς το τοπίο της υγειονομικής περίθαλψης αλλάζει συνεχώς, η HRQoL, ως αποτέλεσμα της επαγγελματικής νοσηλευτικής φροντίδας, θα μπορούσε να αποτελέσει έναν από τους πιο σημαντικούς δείκτες εκτίμησης της ποιότητας φροντίδας.

Share: