• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Παρακίνηση νοσηλευτών και νοσηλευτική ηγεσία
Περίληψη:

Εισαγωγή: Ο τομέας της υγείας χαρακτηρίζεται πολύ περισσότερο ως «εντάσεως εργασίας» και λιγότερο ως «εντάσεως κεφαλαίου»,. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον πυρήνα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, την ενίσχυση της παραγωγικότητάς του και τη μεγιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει την ανάγκη παρακίνησης του νοσηλευτικού προσωπικού, παρουσιάζοντας ένα ρεαλιστικό πλαίσιο κινήτρων και το ρόλο της νοσηλευτικής ηγεσίας. Η παρακίνηση των νοσηλευτών συμβάλλει στην επίτευξη στόχων οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την λειτουργία της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στηριζόμενη σε ερευνητικές και ανασκοπητικές μελέτες που αντλήθηκαν από διεθνείς (PubMed, Medline) και ελληνικές (Iatrotek) βάσεις δεδομένων. Αποτελέσματα: Η υψηλή απόδοση του νοσηλευτικού προσωπικού εξαρτάται από παράγοντες, όπως συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος, οικονομικές απολαβές, εργασιακό άγχος κ.ά. Η διεθνής βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε ως κύριους παράγοντες παρακίνησης για τους εργαζόμενους στο χώρο της υγείας την εκτίμηση από τα διευθυντικά στελέχη και τους συνεργάτες, τα προσωπικά επιτεύγματα, την οικονομική σταθερότητα καθώς και την κατάρτιση και τα χαρακτηριστικά της εργασίας. Το πλαίσιο κινήτρων θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα βελτίωσης των συνθηκών και του περιβάλλοντος εργασίας, μέτρα για τη διαμόρφωση πλαισίου εργασίας, κίνητρα για την ηθική αμοιβή και την αυτοπραγμάτωση. Ο ρόλος της νοσηλευτικής ηγεσίας θα πρέπει να στηρίζεται στη θεωρία της διαδρομής-στόχου μέσα από την οποία αποσαφηνίζεται στον υφιστάμενο νοσηλευτή ο στόχος αλλά και η διαδρομή για την επίτευξη αυτού. Έτσι, ο υφιστάμενος αφυπνίζεται και εντείνει τις προσπάθειές του για βελτίωση των επιδόσεών του οι οποίες θα οδηγήσουν στη βελτίωση της νοσηλευτικής πρακτικής, την ικανοποίηση των ασθενών και τη μείωση του κόστους νοσηλείας. Συμπεράσματα: Για να εφαρμοστεί ορθή παρακίνηση του νοσηλευτικού προσωπικού εκτός από ουσιαστική εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων, θα χρειαστεί περαιτέρω αλλαγή του θεσμικού πλαισίου χωρίς «προσωπικά» κριτήρια που εστιάζονται περισσότερο στην τιμωρία και όχι στην επιβράβευση.

Share: