• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Πρηνής θέση στο ARDS. Νοσηλευτική φροντίδα
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Το σύνδρομο της οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS) παρουσιάζεται σε μηχανικά υποστηριζόμενους ασθενείς όπου νοσηλεύονται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Είναι μια επιπλοκή ποικίλης αιτιολογίας και πολύπλοκης παθοφυσιολογίας όπου συνοδεύεται από υψηλή θνησιμότητα. Χαρακτηρίζεται ως μια βαριά μορφής οξείας πνευμονικής βλάβης. Αρκετές μελέτες αναφέρουν ότι υπάρχει σημαντική βελτίωση στην οξυγόνωση και στην ανταλλαγή αερίων όταν οι ασθενείς τοποθετούνται σε θέση πρηνής. Ωστόσο, πρόκειται για μια επικίνδυνη επιχείρηση που απαιτεί πολλαπλές νοσηλευτικές παρεμβάσεις.
Σκοπός: Είναι να αναδείξει τον ρόλο του νοσηλευτή στην ασφαλή και αποτελεσματική τοποθέτηση του ασθενούς σε θέση πρηνής.
Μέθοδος-Υλικό: Έγινε αναζήτηση βιβλιογραφίας σε διεθνείς βάσεις δεδομένων όπως Medline/Pubmed και Google scholar με λέξεις κλειδιά: Prone position, Acute respiratory distress syndrome, Mechanical ventilation, nursing.
Αποτελέσματα: Ασθενείς με το σύνδρομο της οξείας  αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS) μπορούν να επωφεληθούν με την θέση πρηνής, διότι γίνεται καλύτερη κατανομή αέρα στους πνεύμονες. Είναι σημαντικό πριν την τοποθέτηση σε θέση πρηνής να γίνεται επιλογή και αξιολόγηση των επιμέρους παραγόντων κινδύνου.
Συμπεράσματα: Η θέση πρηνής φαίνεται να δρα αποτελεσματικά στις περισσότερες περιπτώσεις του ARDS. Ο προσεχτικός σχεδιασμός, η σωστή αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς μπορεί να κάνει την διαδικασία τοποθέτησης σε θέση πρηνής ασφαλή και αποτελεσματική.

Share: