• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Προβλήματα άγχους και κατάθλιψης σε παιδαγωγούς της προσχολικής ηλικίας
Περίληψη:

Υπάρχει σχετικά ένας μικρός αριθμός ερευνών αναφορικά με το άγχος και την κατάθλιψη που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί. Δεν υπάρχουν, όμως, σχεδόν καθόλου ερευνητικά δεδομένα  για τον χώρο της προσχολικής αγωγής (Βρεφονηπιακοί- παιδικοί σταθμοί).
Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι δυσκολίες άγχους και κατάθλιψης σε παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας, οι οποίοι απασχολούνται σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.  
Η μεθοδολογία της συγκεκριμένης έρευνας, είχε ποσοτικό χαρακτήρα, με βασικά ερευνητικά εργαλεία την κλίμακα Spielberger State-Trait Anxiety Scale (STAI),  για την εκτίμηση του άγχους και την κλίμακα Beck Depression Inventory (BDI)  για τη μέτρηση της κατάθλιψης.
Η επιλογή του δείγματος έγινε με τη μέθοδο της δειγματοληψίας σκοπιμότητας λόγω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που έπρεπε να ικανοποιούν τα ερευνητικά υποκείμενα. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετείχαν 109 (N = 109) παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας, οι οποίοι εργάζονταν σε  βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Δήμων Ξάνθης, Κομοτηνής και Σερρών και έναν του ΟΑΕΔ (Σέρρες) για τουλάχιστον μία πενταετία.
Τα δεδομένα της έρευνας αναλύθηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 17.0, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ερμηνεία των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της κάθε κλίμακας. Σε αυτά φάνηκε ότι οι περισσότεροι παιδαγωγοί παρουσίασαν υψηλό παροδικό άγχος σε ποσοστό 53.6 %, με τον δείκτη Cronbach’ s Alpha να είναι της τάξης του 0.944 και υψηλό μόνιμο άγχος σε ποσοστό 47.3%, με τον δείκτη Cronbach’s Alpha να είναι της τάξης του 0.914. Ακόμη εντοπίστηκε (στους παιδαγωγούς) μέτριας έντασης κατάθλιψη σε ποσοστό 52.3% και έντονη καταθλιπτική συμπτωματολογία σε ποσοστό 32.1%. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι τα ερευνητικά υποκείμενα αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα άγχους και κατάθλιψης σε αρκετά μεγάλο ποσοστό, γεγονός που μπορεί να επισείει συνέπειες στην προσωπική και επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Share: