• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Πρόγραµµα παρέµβασης για τροποποίηση διατροφικών συνηθειών ψυχικά ασθενών
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

O υγιεινός τρόπος διατροφής των ψυχικά ασθενών, όπως φαίνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία, απασχολεί τους επαγγελµατίες υγείας για πολλά χρόνια. Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει στον τοµέα αυτό και κυρίως στο να αποκτήσουν οι ψυχικά ασθενείς τον έλεγχο της φυσικής υγείας και ευεξίας. Κάθε πρόγραµµα παρέµβασης, που στοχεύει στην τροποποίηση των διατροφικών συνηθειών - µε τη χρήση γνωσιακών/συµπεριφορικών θεωριών- συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας διατροφής, αλλά και στην ενίσχυση του αυτοσεβασµού και της αυτοεκτίµησης. Εντούτοις, πρέπει να γίνεται εµφανές ότι τα προγράµµατα αυτά, µε όποιο κόστος τους αναλογεί, µπορούν οικονοµικά να αντισταθµιστούν µε τα µακροπρόθεσµα οφέλη. Οφέλη που προκύπτουν από τη µείωση της συννοσηρότητας και κατ΄επέκταση της µείωσης χρήσης των υπηρεσιών υγείας.

Share: