• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Πρόληψη καρκίνου του μαστού και θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή:Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί μια απ’ τις συχνότερες μορφές νεοπλασιών στο γυναικείο πληθυσμό. Η κατανόηση των παραγόντων που επιδρούν στην υιοθέτηση συμπεριφορών πρόληψης στο συγκεκριμένο πεδίο είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σκοπόςτης παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την πραγματοποίηση μαστογραφίας, βάσει της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς. Μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε την αναζήτηση ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Medline/PubMed, μέσω των μηχανών αναζήτησης GoogleScholarκαι Scopus, καθώς και δευτερογενή αναζήτηση από τις βιβλιογραφικές αναφορές των άρθρων που επιλέχθηκαναρχικά. Χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις κλειδιά «Θεωρία Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς», «καρκίνος του μαστού», «πρόληψη», «πρόθεση»και «μαστογραφία», ενώ δεν υπήρξε χρονικός περιορισμός στην αναζήτηση των δημοσιεύσεων. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης δείχνουν πως η πρόθεσηαποτελεί σημαντικό προβλεπτικό παράγονταγια την υιοθέτηση μιας συμπεριφοράς, σύμφωνα και με τις βασικές παραδοχές της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς. Τα κυριότερα στοιχεία του προσδιορισμού της πρόθεσης φαίνεται να σχετίζονται περισσότερο με τις στάσεις και την υποκειμενική αίσθηση ελέγχου πάνω στη συμπεριφορά και λιγότερο με τον παράγοντα της κοινωνικής επιρροής. Κρίσιμη παράμετρο αποτελεί και η ύπαρξη εσωτερικών ή εξωτερικών εμποδίων, όπως η κακή οικονομική και οικογενειακή κατάσταση, η έλλειψη ασφαλιστικού φορέα υγείας και η προηγούμενη αρνητική εμπειρία κατά τη διενέργεια μαστογραφίας. Συμπεράσματα:Η αξιοποίηση των δεδομένων της έρευνας μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητά των προληπτικών παρεμβάσεων, καθώς η καλή γνώση των παραγόντων και των χαρακτηριστικών που επιδρούν στην υιοθέτηση της συμπεριφοράς της συστηματικής πραγματοποίησης μαστογραφίας, είναι σε θέση να επιφέρει επιτυχημένες προσαρμογές στο σχεδιασμό τους. Η Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς αποτελεί χρήσιμο εργαλείο σ’ αυτή την κατεύθυνση.

Share: