• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Προσεγγίζοντας την έννοια της αυτοδιαχείρισης της νόσου στη χρόνια νόσο. Μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Περίληψη: Η διαχείριση των χρόνιων ασθενειών αποτελεί παγκόσμια πρόκληση και οι κοινές ανησυχίες εντοπίζονται στις αναπτυγμένες, αναπτυσσόμενες και υπό μετάβαση χώρες, καθώς η αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού επιδεινώνει το πρόβλημα. Για τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για προγράμματα αυτοδιαχείρισης της νόσου, τα οποία υπογραμμίζουν την κεντρική έννοια της εκπαίδευσης των ασθενών στη διαχείριση της νόσου. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι: α) να παρουσιάσει βασικές έννοιες της αυτοδιαχείρισης της νόσου, β) να γνωρίσει την τρέχουσα κατάσταση και γ) να συζητήσει και να υποστηρίξει τον νοσηλευτικό ρόλο στην εκπαίδευση του ασθενούς στην αυτοδιαχείριση της νόσου Υλικό-μέθοδος: πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σχετικών άρθρων στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Medline/ PubMed και μέσω της μηχανής αναζήτησης Scholar Google, καθώς και δευτερογενής αναζήτηση από τις βιβλιογραφικές αναφορές των άρθρων. Η αναζήτηση άρθρων έγινε χωρίς χρονικό περιορισμό των δημοσιεύσεων. Συμπεράσματα: Ο ρόλος του νοσηλευτή ως μέλος διεπιστημονικής ομάδας είναι σημαντικός, διότι βοηθάει στην απόκτηση δεξιοτήτων αυτοφροντίδας του ασθενούς. Ολοκληρωμένα προγράμματα αυτοδιαχείρισης της νόσου με συμμετοχή των νοσηλευτών στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, θα προσφέρουν σημαντικό όφελος στον ασθενή, όσο και επαγγελματικό όφελος στους νοσηλευτές.

Share: