• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Ψυχο-εκπαίδευση, εκπαίδευση και θεραπεία οικογένειας ψυχικά ασθενών.
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η αντίληψη για το ρόλο της οικογένειας στην ψυχική νόσο έχει αλλάξει ριζικά, συγκριτικά με τις αρχές του 20ου αιώνα. Η οικογένεια δεν θεωρείται ούτε θύμα, ούτε θύτης , αλλά ένα συναισθηματικό και συμπεριφορικό σύστημα και σημαντικός συντελεστής ολόκληρης της θεραπευτικής διαδικασίας. Οι διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις που προσπάθησαν να ερμηνεύσουν και να αντιμετωπίσουν μεμονωμένα τα ψυχικά φαινόμενα δεν έχουν, σε πολλές περιπτώσεις, δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις και αποτελέσματα. Επιπλέον μόνο η συντονισμένη συνολική παρέμβαση που περιλαμβάνει την ύπαρξη ενός υποστηρικτικού κοινωνικού δικτύου, γύρω από την οικογένεια του ασθενή,μπορεί να υποσχεθεί μια πραγματική βελτίωση.Σκοπός: της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την ενεργό εμπλοκή της οικογένειας, σε όλη την πορεία της νόσου, κυρίως λόγω της μακροχρόνιας αλληλεπίδρασης και φροντίδας των ασθενών μελών της. Υλικό και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σχετικών πηγών τόσο σε ελληνική όσο και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, με λέξεις κλειδιά : ψυχική νόσος, ασθενής, οικογένεια, ψυχο-εκπαίδευση, θεραπεία.Συζήτηση: Οι τρεις αυτές παρεμβάσεις έχουν διαφορετικές εννοιολογικές βάσεις: η ψυχο-εκπαίδευση απορρέει από θεωρίες για το εκφραζόμενο συναίσθημα, ενώ η εκπαίδευση οικογένειας βασίζεται στις θεωρίες για το άγχος , την αντιμετώπιση και την προσαρμογή. Η εκπαίδευση και η θεραπεία οικογένειας αποσκοπεί στην ευεξία όλων των μελών, ενώ η ψυχοεκπαίδευση αποσκοπεί στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του ασθενή και κατ΄επέκταση στη διατήρηση των ισορροπιών. Η εκπαίδευση της οικογένειας βοηθά τα μέλη να είναι πιο «αποτελεσματικά» στις παρεμβάσεις για τον ψυχικά ασθενή-μέλος τους. Έχει καλύτερα αποτελέσματα όταν γίνεται ομαδικά, γιατί έτσι προάγεται η ανταλλαγή απόψεων και η αμοιβαία ενίσχυση. Συμπεράσματα: Η ψυχο-εκπαίδευση τείνει να έχει κλινικό χαρακτήρα και παρέχεται από επαγγελματίες υγείας, όπως και η θεραπεία διαφόρων προσεγγίσεων. Η εκπαίδευση οικογενειών στην κοινότητα παρέχεται από άλλες εκπαιδευμένες οικογένειες και είναι βραχείας διάρκειας. Η παρέμβαση και θεραπεία στην οικογένεια εστιάζεται στην αναγνώριση των δυσκολιών και το νόημα της νόσου αλλά και στην αξιοποίηση στρατηγικών, οι οποίες με τη σειρά τους θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ενδοοικογενειακής λειτουργίας και στη λείανση των αρνητικών συναισθημάτων και συγκρούσεων. Η βελτίωση αυτών των πτυχών σηματοδοτεί τη μείωση των αρνητικών σχέσεων (κριτικά σχόλια, εχθρικότητα) και συμβάλλει στην μείωση της έντασης της κατάθλιψης. Η εργασία με τις οικογένειες προσφέρει σημαντική βοήθεια στην ανάκαμψη του ασθενή.

Share: