• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Σχολική αγωγή υγείας: υποδείξεις διεθνών οργανισμών και σύγχρονη λειτουργία του θεσμού στην Ελλάδα
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Η υγεία των παιδιών και των νέων δεν πρέπει να είναι θέμα τύχης, αλλά αποτέλεσμα προγραμματισμένης έκβασης, όπου τα σχολεία μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά μέσω της Σχολικής Αγωγής Υγείας. Η παρούσα έκθεση περιγράφει αρχικά τη γενικότερη αναγκαιότητα για Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας στο σχολείο και τον ενδεικνυόμενο τρόπο λειτουργίας του θεσμού –σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των διεθνών οργανισμών-, εστιάζοντας στις δομές που τον υπηρετούν, στη νέα ολιστική προσέγγιση, στη θέση του στα επίσημα αναλυτικά προγράμματα και στη χρήση αξιολογημένων σχολικών παρεμβάσεων που όμως ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε κοινότητας. Στη συνέχεια παραθέτει τα προβλήματα στη λειτουργία του θεσμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα, αναδεικνύοντας θέματα όπως α) η υποτίμηση της αναγκαιότητας για εκπαίδευση στην υγεία β) οι ανισότητες στην εκπαίδευση για την υγεία ή και η πλήρης έλλειψή της, γ) η σύγχυση στη θεματολογία Αγωγής Υγείας, γ) ο αποσπασματικός και κάθετος χαρακτήρας, δ) τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα από την υλοποίηση μη αξιολογημένων προγραμμάτων, ε) η έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Αγωγή Υγείας στ) οι ανεπαρκείς συνεργασίες μεταξύ των φορέων εκπαίδευσης και υγείας και στ) οι αδυναμίες που εντοπίζονται στο συντονισμό και την εποπτεία του θεσμού σε κεντρικό επίπεδο. Καθώς η σωματική και ψυχοκοινωνική υγεία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ευημερία των παιδιών και την επιτυχία τους στο σχολείο και στη ζωή, προτείνεται αφενός η εκπαίδευση όλων των μαθητών της χώρας στην υγεία -που συνιστά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα-, και αφετέρου, η εξέλιξη των σχολικών μονάδων σε Σχολεία που Προάγουν την Υγεία, με παράλληλη υποστήριξη από τις υπάρχουσες δομές. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, όπου η οικονομική κρίση έχει επιβάλει σημαντική μείωση στις δημόσιες δαπάνες υγείας, η εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα πρόληψης και προάσπισης της υγείας τους φαίνεται ως η μόνη οικονομικά εφικτή και αναγκαία λύση για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας και για τη βιώσιμη υγεία των παιδιών και αυριανών ενήλικων πολιτών.

Share: