• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Στάσεις και Γνώσεις Νοσηλευτών και Γιατρών ως προς τη διαχείριση του πόνου
Περίληψη:

Η παρούσα μελέτη διερευνά τις στάσεις και τις γνώσεις των Ελλήνων επαγγελματιών υγείας (νοσηλευτές και γιατροί) στη διαχείριση του πόνου. Για τη μελέτη των παραγόντων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της M. McCaffery για τις στάσεις των νοσηλευτών σχετικά με τη διαχείριση του πόνου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, στο Εργαστήριο Ιατρικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από τον Ιανουάριο του 2006 έως τον Ιούλιο του 2006. Καθορίστηκε το δείγμα να αποτελέσουν οι νοσηλευτές και οι γιατροί που θα ανταποκρίνονταν στις προϋποθέσεις της μελέτης. Ο αριθμός των νοσηλευτών και γιατρών που πληρούσαν τις προϋποθέσεις και αποτέλεσαν το δείγμα ήταν 422 άτομα. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ανεπαρκής γνώση ως προς τη διαχείριση του πόνου των Ελλήνων επαγγελματιών υγείας του δείγματος και επίδραση αυτής της ανεπάρκειας στη στάση τους στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του πόνου. Τα συγκεκριμένα ευρήματα έδειξαν αναποτελεσματική διαχείριση του πόνου και φαίνεται να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, και επιτείνουν την αναγκαιότητα περαιτέρω εκπαίδευσης για τη διαχείριση του πόνου στους Έλληνες Επαγγελματίες Υγείας.

Share: