• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Συγκριτική μελέτη ψυχοπαθολογίας, εχθρότητας και φύλου σε ασθενείς με χρόνιο πόνο
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Η σχέση μεταξύ του φύλου και του πόνου έχει παρατηρηθεί και συμπτώματα ψυχοπαθολογίας όπως κατάθλιψη, φαίνεται να παρουσιάζονται πιο συχνά σε γυναίκες με χρόνιο πόνο από ότι σε άνδρες. Συμπτώματα ενοχής, άγχους, σωματοποίησης και εχθρότητας είναι συνδεδεμένα με την εμπειρία του πόνου και τα επίπεδά τους επηρεάζονται από το φύλο επίσης. Σκοπός: Η διερεύνηση του φύλου στο χρόνιο πόνο και η σχέση του με την ψυχοπαθολογία και την εχθρότητα. Μέθοδος: Το δείγμα αποτελούνταν από 293 (125 άνδρες και 168 γυναίκες) ασθενείς με χρόνιο μυοσκελετικό πόνο. Κατά τη διάρκεια μιας προσωπικής συνέντευξη συμπληρώθηκαν τα ερωτηματολόγια α) Hostility and Direction of Hostility Questionnaire, β) the Symptom Checklist-90-R γ) αριθμητική κλίμακα εκτίμησης και έντασης του πόνου. Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκαν υψηλότερα επίπεδα ψυχοπαθολογίας και ενδοστρεφούς εχθρότητας στις γυναίκες με χρόνιο μυοσκελετικό πόνο. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην εξωστρεφή εχθρότητα μεταξύ των δύο φύλων. Οι περισσότερες από τις υποκλίμακες τόσο της κλίμακας ψυχοπαθολογίας (SCL-90-R) όσο και της εχθρότητας (HDHQ) συσχετίζονταν στατιστικά σημαντικά, θετικά με την αριθμητική κλίμακα εκτίμησης του πόνου και αρνητικά με τη χρήση των αναλγητικών. Συμπεράσματα: η μεταβλητή του φύλου των ασθενών φαίνεται να επηρεάζει τα επίπεδα της έντασης του πόνου και της χρήσης των αναλγητικών φαρμάκων. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα επίπεδα της ψυχοπαθολογίας μεταξύ ανδρών και γυναικών ασθενών. Οι γυναίκες ασθενείς του χρόνιου πόνου δείχνουν υψηλότερα επίπεδα έντασης του πόνου, σωματοποίησης, κατάθλιψης, αυτοκριτικής και ενοχής.

Share: