• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Συμμόρφωση των ασθενών με χρόνιο πόνο σε ισχίο και γόνατο.
Περίληψη:

Στόχος της μελέτης: Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του οικογενειακού περιβάλλοντος και της θεραπευτικής συμμόρφωσης ατόμων με πόνο στο γόνατο ή στο ισχίο. αναζήτηση των πιθανών συσχετισμών μεταξύ των σχέσεων μεταξύ της οικογένειας και θεραπευτική συμμόρφωση των ασθενών με πόνο στο γόνατο ή το ισχίο. Μέθοδος: 65 ασθενείς έλαβαν μέρος στην έρευνα, 18 - 70 ετών, με πόνο στο γόνατο ή στο ισχίο, που ήταν παντρεμένοι ή συζούσαν. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από το Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2010. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: α) η κλίμακα της εχθρότητας και Κατεύθυνσης της εχθρότητας (HDHQ) και β) η κλίμακα του οικογενειακού περιβάλλοντος (FES), καθώς και ένα ερωτηματολόγιο κοινωνικο-δημογραφικών στοιχείων. Αποτελέσματα: Το σημαντικότερο εύρημα της μελέτης ήταν η στατιστική σημαντικότητα (P=,025) μεταξύ της υποκλίμακας «έλεγχος του οικογενειακού συστήματος» και της θεραπευτικής συμμόρφωσης των ασθενών. Συμπεράσματα. Οι οικογένειες των ασθενών με μεγαλύτερη συμμόρφωση διέπονται από ένα ισχυρό έλεγχο στο οικογενειακό σύστημα, είναι πιο οργανωμένες, έχουν αυστηρότερους κανόνες και πιο παγιωμένες διαδικασίες λειτουργίας του οικογενειακού συστήματος.

Share: