• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Συχνότητα αγχωδών διαταραχών σε ηλικιωμένους που διαμένουν σε Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας
Περίληψη:

Εισαγωγή/σκοπός: Οι αγχώδεις διαταραχές στους ηλικιωμένους συχνά υποεκτιμώνται. Σκοπός της μελέτης ήταν η ανίχνευση των αγχωδών διαταραχών σε δείγμα ηλικιωμένων που διέμεναν σε μονάδα κοινωνικής φροντίδας. Υλικό και μέθοδος :Στη μελέτη συμμετείχαν 70 άτομα ηλικίας 65-90 ετών που διέμεναν σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων επαρχιακού νομού. Χρησιμοποιήθηκε η σταθμισμένη ελληνική εκδοχή του ερωτηματολογίου ανίχνευσης αγχωδών διαταραχών SAST. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με την παραμετρική μέθοδο ANOVA με τη βοήθεια του προγράμματος SPSS 17.0. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στο p=0.05. Αποτελέσματα : O έλεγχος με το SAST απέβη θετικός για αγχώδεις διαταραχές στην πλειονότητα των ηλικιωμένων 36 άτομα , 51,4%), οριακό ήταν αποτέλεσμα σε 15 άτομα (21,4%), ενώ αρνητικός ήταν ο έλεγχος σε 19 άτομα (27,1%). Και οι τρεις παραπάνω ομάδες διέφεραν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους ως προς τη συνολική βαθμολογία SAST. Η απώλεια ελέγχου της ζωής τους είναι το σημαντικότερο ζήτημα για τους ηλικιωμένους της μελέτης (ΜΤ:3,34) σε κλίμακα 1-4. Συμπεράσματα :Οι ηλικιωμένοι που διαμένουν σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας εμφανίζουν πιθανώς υψηλά ποσοστά αγχωδών διαταραχών. Χρειάζεται να καταβληθεί προσπάθεια για τη σωστή και έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών αυτών στους ηλικιωμένους.

Share: