• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Σχεδιασμός Ανάπτυξης ενός Κέντρου Οικογενειακού Προγραμματισμού στη Νοσηλευτική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείο Αργολίδας
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Τα κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού επιβάλλεται να αναβαθμιστούν σε ακρογωνιαίο λίθο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς προλαμβάνουν, συμβουλεύουν και προστατεύουν την υγεία του πολίτη με παράλληλη μείωση των δαπανών νοσηλείας για τα νοσοκομεία. Σκοπός: Στόχος της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η ανάπτυξη κέντρου οικογενειακού προγραμματισμού στο γενικό νοσοκομείο της Αργολίδας, που διαθέτει ένα ανάλογο ιατρείο. Υλικό και Μέθοδος: Διεξήχθη βιβλιογραφική ανασκόπηση δημοσιευμένων αγγλικών και ελληνικών άρθρων από τις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων Medline, GoogleScholar και Scopus για την περίοδο 2001-2014, χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά όπως :«οικογενειακός προγραμματισμός», «ανάλυση SWOT», «λειτουργικός σχεδιασμός», «πρόληψη», «προαγωγή υγείας», «οικονομικό κόστος». Η επιλογή της δημιουργίας ενδονοσοκομειακού κέντρου έγινε μετά από ανάλυση SWOT, με καθορισμό των στόχων, των δεικτών απόδοσης και των υπαρχόντων εναλλακτικών λύσεων. Επίσης το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης & ο λειτουργικός σχεδιασμός , αποτελούν το εφαλτήριο της προσπάθειας για την αποτελεσματική λειτουργία του. Συμπεράσματα: Η ανάπτυξη των κέντρων οικογενειακού προγραμματισμού στη χώρα άλλα και διεθνώς αποσκοπεί στην αντιμετώπιση πολύ σημαντικών προβλημάτων εν τη γενέσει τους, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της υγείας των πολιτών, να ελαττωθεί στη συνέχεια η οικονομική επιβάρυνση του συστήματος υγείας, ως συνέπεια της πρόληψης, καθώς και να συμβάλλει έμμεσα στην ψυχική ισορροπία των πολιτών.

Share: