• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Συμμόρφωση στη Φαρμακευτική Αγωγή σε Ασθενείς με Σχιζοφρένεια και Διπολική Διαταραχή
Περίληψη:

Η ελλιπής  συμμόρφωση με τις θεραπευτικές συστάσεις φαίνεται να είναι ένα συχνό φαινόμενο στις ομάδες ψυχικώς πασχόντων με μοιραίες  συνέπειες σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό της να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή πασχόντων από σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή ενώ δευτερευόντως διερευνώνται οι επιπτώσεις που ενέχει μια τέτοια συμπεριφορά σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Η μελέτη αποτελεί μια περιγραφική ανασκόπηση ενώ αναζητήθηκαν άρθρα που σχετίζονται με τη συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή πασχόντων από διπολική διαταραχή ή σχιζοφρένεια, σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων (PubMed, Cochrane) και μέσω του google scholar. Τα αποτελέσματα της μελέτης κατέδειξαν ότι πληθώρα παραγόντων που σχετίζονται με την ασθένεια, τον ασθενή, τη θεραπεία και το περιβάλλον επιδρούν στη συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή ενώ οι συνέπειες είναι πολλαπλές και σημαντικές τόσο σε ατομικό όσο και σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο. Η έγκαιρη αναγνώριση και η επαγρύπνηση των ειδικών αναφορικά με την ελλιπή συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία κρίνεται ζώσης σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πασχόντων αλλά και για την μείωση των αρνητικών επιπτώσεων που ενέχει αυτή η συμπεριφορά στην κοινωνία και τα συστήματα υγείας.

Share: