• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία: Αντιλήψεις Νοσηλευτών
Περίληψη:

Εισαγωγή: Τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας υιοθετούνται όλο και περισσότερο από τις μονάδες υγείας ως ένα εργαλείο βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας. Ωστόσο η επίδραση τους στην πράξη, είναι ένα θέμα που δεν έχει μελετηθεί μέχρι σήμερα στις ιδιωτικές μονάδες υγείας στην Ελλάδα.
Σκοπός: Η παρούσα εργασία διερευνά την επίδραση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στις ιδιωτικές μονάδες υγείας στην Ελλάδα, στην ποιότητα της φροντίδας υγείας, από την οπτική των νοσηλευτών, καθώς επίσης και τους παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών.
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα σε 104 νοσηλευτές σε ιδιωτικές μονάδες υγείας, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. 
Αποτελέσματα: Ο παράγοντας που βρέθηκε να συνεισφέρει περισσότερο στην εργασιακή ικανοποίηση, ήταν οι σχέσεις με τους συνεργάτες, και σε μικρότερο βαθμό ήταν οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, οι εξωγενείς ανταμοιβές και το πρόγραμμα εργασίας. Σχετικά με τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας στις μονάδες υγείας, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι νοσηλευτές πιστεύουν ότι η ποιότητα των αποτελεσμάτων στα νοσοκομεία είναι ως ένα μέτριο βαθμό αποτέλεσμα των συστήματα διασφάλισης της ποιότητας και ότι η ηγεσία δεν υιοθετεί στρατηγικές που να υποστηρίζουν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, δεν έχει όραμα ποιότητας, και δεν έχει δημιουργήσει σε σημαντικό βαθμό ένα περιβάλλον που θα υποστηρίζει τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας. 
Συμπεράσματα: Ενώ οι ιδιωτικές μονάδες υγείας υιοθετούν συστήματα διασφάλισης της ποιότητας, το δυναμικό τους δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως στο πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας, επειδή ενδεχομένως η ηγεσία δεν έχει φροντίσει να ενσωματώσει στον στρατηγικό σχεδιασμό το πρόγραμμα ποιότητας, και επειδή ενδεχομένως δεν έχει παράσχει τα κατάλληλα μέσα στο προσωπικό (π.χ εκπαίδευση, κίνητρα), ώστε να ενθαρρύνει την εφαρμογή τους. 

Share: