• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση της μεθόδου OSCE για τη δυνατότητα τυποποίησης της αξιολόγησης των κλινικών δεξιοτήτων των προπτυχιακών φοιτητών Νοσηλευτικής
Περίληψη:


Εισαγωγή: Τα επαγγέλματα υγείας, όπως η Νοσηλευτική, χαρακτηρίζονται από τον συνδυασμό θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων (κλινικές δεξιότητες). Καθώς οι παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης των κλινικών δεξιοτήτων των φοιτητών δεν παρουσιάζουν υψηλή εγκυρότητα και αξιοπιστία, αλλά αντιθέτως πολύ χαμηλή, η ανάγκη εύρεσης νέων αποτελεσματικότερων μεθόδων αξιολόγησης βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Σκοπός: H ανεύρεση και παράθεση στοιχείων που θα συμβάλλουν στην κατανόηση, ανάπτυξη, και εφαρμογή ενός αντικειμενικού τρόπου αξιολόγησης των κλινικών δεξιοτήτων (OSCE) των Ελλήνων φοιτητών/τριών Νοσηλευτικής στα πλαίσια των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed και Cochrane Library, χρησιμοποιώντας λέξεις και φράσεις κλειδιά και συνδέοντας τες με τους τελεστές Boolean και ετέθησαν κριτήρια αποδοχής και αποκλεισμού των πληροφοριών που προέκυψαν κατά την ηλεκτρονική αναζήτηση. Τα κριτήρια αποδοχής ήταν τα άρθρα και οι μελέτες να αφορούν τον χώρο της νοσηλευτικής, φοιτητές σε προπτυχιακό επίπεδο, αξιολόγηση δεξιοτήτων με το εργαλείο OSCE και να είναι δημοσιευμένα στην Ελληνική ή στην Αγγλική Γλώσσα. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας ανασκόπησης αναδεικνύουν ότι η χρήση του OSCE παρέχει ασφαλή αξιολόγηση των κινητικό-γνωστικών δεξιοτήτων των φοιτητών Νοσηλευτικής ενώ παράλληλα παρέχει εγκυρότητα, αξιοπιστία και οδηγεί σε αποτελεσματική επίτευξη κλινικής επάρκειας στους φοιτητές νοσηλευτικής. Επιπλέον, φαίνεται ότι οι φοιτητές εκφράζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από το Πρόγραμμα Σπουδών, όταν η κλινική τους εκπαίδευση αξιολογείται μέσω του εργαλείου του OSCE σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους αξιολόγησης, καθώς μπορούν να έχουν μια περισσότερο ρεαλιστική αντίληψη των γνώσεων τους. Συμπεράσματα: Το εργαλείο OSCE είναι μια μέθοδος που εφαρμόζεται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια σε ολοένα και περισσότερα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού. Παρά τις αδυναμίες του, τα σημαντικά πλεονεκτήματα που παρέχει το καθιέρωσαν ως μια από τις κύριες μεθόδους εξέτασης κλινικών δεξιοτήτων. Καθώς υπάρχει έλλειμμα γνώσεων για την ελληνική πραγματικότητα συνίστανται περαιτέρω έρευνες για την αξιολόγηση της δυνατότητας ανάπτυξης, εφαρμογής και μεταφοράς του στα Ελληνικά εκπαιδευτικά νοσηλευτικά προγράμματα σπουδών.

Share: