• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Ο ρόλος του νοσηλευτή στην πρόληψη του delirium μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή. Το οξύ μετεγχειρητικό ψυχοσύνδρομο ή Delirium αποτελεί μία από τις συνήθεις επιπλοκές μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντικό και μπορεί να συσχετισθεί με αυξημένη θνητότητα και νοσηρότητα ασθενών, με παρατεταμένη διάρκεια νοσηλείας και αύξηση της συχνότητας των επανεισαγωγών με αποτέλεσμα, να αυξάνετε το συνολικό κόστος νοσηλείας. Σκοπός. Να αναδείξει το ρόλο του νοσηλευτή, στον έγκαιρο εντοπισμό ασθενών υψηλού κινδύνου εκδήλωσης delirium. Μέθοδος – υλικό. Έγινε αναζήτηση βιβλιογραφίας σε διεθνείς βάσεις δεδομένων όπως Medline/Pubmed και Google scholar με λέξεις κλειδιά: prevention delirium, guidelines, nursing. Αποτελέσματα. Η έγκαιρη αναγνώριση ασθενών υψηλού κινδύνου αποτρέπει την εκδήλωση του delirium. Είναι απαραίτητο οι ασθενείς να αξιολογούνται κάθε 6 ώρες αναφορικά με τον προσανατολισμό τους σε σχέση με τον χρόνο, χώρο και πρόσωπα. Η εξατομικευμένη νοσηλευτική φροντίδα έχει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του συνδρόμου. Καθώς επίσης σημαντικό ρόλο στην πρόληψη έχει και η συμμετοχή του οικογενειακού περιβάλλοντος. Συμπεράσματα. Η φροντίδα θα πρέπει να παρέχεται εξατομικευμένα, με συνεχή παρακολούθηση και νοσηλευτική τεκμηρίωση της πορείας του ασθενούς. Η πρόληψη, η άμεση ανίχνευση και η αντιμετώπιση, μειώνουν τον βαθμό εξέλιξης του delirium.

Share: