• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Το Έντυπο Συγκατάθεσης Συμμετοχής σε Επιστημονική Έρευνα. Μια Σύγχρονη Αναγκαιότητα
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Οι σύγχρονες ηθικές και νομικές απαιτήσεις αναφορικά με την επιστημονική έρευνα απατούν την παροχή πλήρους και ουσιαστικής ενημέρωσης των συμμετεχόντων. Η ενημέρωση αυτή στις μέρες μας λαμβάνει έντυπη μορφή και χαρακτηρίζεται «έντυπο συγκατάθεσης συμμετοχής σε έρευνα». Σκοπός του παρόντος πονήματος αποτελεί ο έλεγχος του βαθμού που το έντυπο συγκατάθεσης ανταποκρίνεται στο ρόλο του και ο εντοπισμός των προβλημάτων που υπάρχουν. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό αναζητήθηκαν εργασίες σε βάσεις και οι σχετικές μελέτες που ευρέθησαν κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Προέκυψε ότι η ποιότητα των εντύπων δεν είναι ικανοποιητική και ότι υπάρχουν ελλείψεις. Οι συμμετέχοντες δεν αναγιγνώσκουν τα έντυπα στο σύνολο τους και θεωρούν ότι τα κατανοούν, ωστόσο κάτι τέτοιο ορισμένες φορές δεν είναι αληθές. Ο βαθμός αναγνωσιμότητας δεν είναι υψηλός και δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες πολλές φορές δεν έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο προκύπτει η ανάγκη απλούστευσης. Η προσπάθεια βράχυνσης της έκτασης του κειμένου δε φαίνεται δυνατή όπως και δημιουργία ενός ενιαίου κείμενου που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις. Εκτιμάται ότι η χρήση του εντύπου συγκατάθεσης θα διευρυνθεί, οπότε καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ορθής χρησιμοποίησης του. 

Share: