• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Το επίπεδο υγείας χωρών του ευρωπαικού νότου στην περίοδο της οικονομικής κρίσης: σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και Πορτογαλίας
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Ο ορισμός της έννοιας “υγεία” είναι αρκετά υποκειμενικός από άτομο σε άτομο. Ωστόσο, έχει επικρατήσει να χρησιμοποιούνται οι επονομαζόμενοι “δείκτες υγείας” για να αποτυπώσουν το επίπεδο υγείας ενός πληθυσμού σε μία δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά και για την μέτρηση των επιδόσεων των συστημάτων υγείας διεθνώς. Επίσης, σημαντικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην απόδοση των συστημάτων υγείας δείχνουν να αποτελούν οι δαπάνες υγείας της κάθε χώρας. Σκοπός: Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να εξετάσει την υγεία του πληθυσμού σε κράτη που επλήγησαν από την οικονομική ύφεση του 2008. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιείται μία σύγκριση του επιπέδου υγείας τόσο του Ελληνικού όσο και του Πορτογαλικού πληθυσμού στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο καθώς και η σύνδεσή τους με τις δαπάνες για την υγεία. Μέθοδος: Η σύγκριση επιχειρείται μέσω της παρουσίασης αλλά και της διαχρονικής ανάλυσης των κυριότερων δεικτών υγείας (προσδόκιμο επιβίωσης, βρεφική θνησιμότητα, θάνατοι από καρκίνο, καρδιοαγγειακές παθήσεις και από άλλες αιτίες) για το χρονικό διάστημα 2009-2015, όπως αυτοί αποτυπώνονται στις δημοσιεύσεις του Ο.Ο.Σ.Α (OECD Health at A Glance) και του Π.Ο.Υ. (W.H.O. Health Statistics). Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της σύγκρισης φανερώνουν πως το επίπεδο υγείας των Ελλήνων είναι αρκετά υψηλό και άμεσα συγκρίσιμο με τον μέσο όρο των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. Παρατηρείται βελτίωση στους παραπάνω δείκτες υγείας και για τις δύο χώρες με εξαίρεση την μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης στην Ελλάδα για το έτος 2015. Η Ελλάδα δείχνει να έχει επηρεαστεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης περισσότερο από την Πορτογαλία παρά το γεγονός γεγονός ότι παρατηρείται μείωση των δαπανών υγείας στο διάστημα 2012-2015 και για τις δύο χώρες. Συμπεράσματα: Κάποια από τα αίτια για αυτή την εξέλιξη θα πρέπει πιθανώς να αναζητηθούν στα μέτρα λιτότητας που έχουν επιβληθεί εξαιτίας των μέτρων λιτότητας που έχουν επιβληθεί στο διάστημα από το 2009 και έπειτα. Ωστόσο, σε ότι αφορά στην Ελλάδα, οι μεταβολές αυτές ίσως δεν οφείλονται μόνο στην κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας αλλά και στις χρόνιες παθογένειες του Ελληνικού Συστήματος Υγείας.

Share: