• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Το στίγμα στην άνοια
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η φτωχή κατανόηση της άνοιας οδηγεί σε λανθασμένες αντιλήψεις που οδηγούν στο στίγμα που περιβάλλει την νόσο. Ο ορισμός του στίγματος και ο ρόλος που παίζει στον καθορισμό της εμπειρίας των ατόμων με άνοια είναι καλά τεκμηριωμένος στην βιβλιογραφία. Μέθοδοι: Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης έγινε αναζήτηση ερευνητικών και ανασκοπικών άρθρων σε βάσεις δεδομένων όπως η Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Scopus, PubMed, Heallink και Googlescholar με επικέντρωση σε άρθρα της τελευταίας δεκαετίας. Αποτελέσματα: Ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός δεδομένων υποστηρίζει την ύπαρξη επίγνωσης στα άτομα με άνοια η οποία παραμένει για μακρό διάστημα της νόσου και μπορεί να τα καταστήσει ιδιαίτερα επιρρεπή στις αρνητικές επιδράσεις του στίγματος το οποίο βρέθηκε ότι διακρίνεται σε αυτοστιγματισμό, στίγμα των οικογενειακών φροντιστών και κοινωνικό στίγμα δομών. Έρευνες επίσης αναδεικνύουν την ύπαρξη στίγματος στους επαγγελματίες υγείας με σοβαρές συνέπειες στην ποιότητα της παρεχόμενη φροντίδας. Συζήτηση Για να μειωθεί το στίγμα στην άνοια είναι σημαντικό να γίνουν σημαντικά βήματα προόδου στην εκπαίδευση και στην έρευνα καθώς και καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση της νόσου. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με προσεκτικά σχεδιασμένες πολιτικές και δημόσιες καμπάνιες όπου θα συμμετέχουν και τα ίδια τα άτομα με άνοια και οι οποίες θα υποστηρίξουν μία αλλαγή προς την αποδοχή και την ενσωμάτωση των ατόμων που έχουν επηρεαστεί από τη συγκεκριμένη νόσο.

Share: