• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα και η κοινωνική δικαιοσύνη στον χώρο της υγείας
Περίληψη:

Περίληψη : Η επικράτηση των δυσβάσταχτων πολιτικών καθεστώτων δημιούργησε ανάγκες αλλά και προβλήματα. Οι συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής οδήγησαν την ανάγκη ανάπτυξης πολιτικών που αφορούσαν την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση και την εργασία που εντάσσονται στην κοινωνική πολιτική μιας χώρας. Η κοινωνική πολιτική έχει άμεση σχέση με το κράτος πρόνοιας. Το κράτος πρόνοιας βοηθάει να προσεγγιστεί εννοιολογικά η κοινωνική πολιτική. Η Ελλάδα καθυστέρησε να αναπτύξει το κράτος πρόνοιας λόγω της ύπαρξης δικτατορικού καθεστώτος και του αποκλεισμού μεγάλου μέρους του πληθυσμού λόγω πολιτικών φρονημάτων. Τα ισχυρά δεσμά του θεσμού της οικογένειας της  Ελληνικής κοινωνίας επηρέασαν την ανάπτυξη του νότιου μοντέλου στο κράτος πρόνοιάς του. Το ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης έχει υποστεί πολλές μεταρρυθμίσεις. Σημεία σταθμός, η δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Η οικονομική ύφεση που απασχολεί την ευρωπαϊκή κοινωνία δημιουργεί προβλήματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Στον τομέα της υγείας υπάρχουν δυσκολίες να προσφέρεται ισότιμα σε όλους καθολική κάλυψη της υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σήμερα καθώς και τις μελλοντικές, έχει θέσει μεταρρυθμίσεις. Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι αγαθό που πρέπει να προσφέρεται σε όλους ανεξάρτητα από οικονομικά κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά.            

Share: