• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Υγειονομική φροντίδα, κίνδυνοι και αντιμετώπιση για το νοσηλευτικό προσωπικό στο χώρο του νοσοκομείου: μια σύντομη μελέτη
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Ο τομέας της υγείας αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Οι δαπάνες υγείας αναμένεται να αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 5% παγκοσμίως καθώς και το απασχολούμενο προσωπικό αυξάνεται αναλόγως. Η αύξηση των δαπανών συνοδεύεται από ένα παράδοξο, το οποίο είναι η ταυτόχρονη μείωση των δημοσίων δαπανών. Οι παραπάνω προκλήσεις, δημιουργούν ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων, αλλά και αυξημένων κινδύνων για το προσωπικό των επαγγελματικών υγείας και ειδικότερα για το νοσηλευτικό προσωπικό. Για το λόγο αυτό είναι επιτακτικό να βρεθούν λύσεις και να εκπονηθούν σχέδια για την αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων του νοσηλευτικού προσωπικού. 
Σκοπός: Στην παρούσα εργασία, επιχειρήσαμε μία σύντομη ανασκόπηση των κινδύνων του νοσηλευτικού προσωπικού στις υπηρεσίες υγείας, μαζί με στοιχεία για τις υπηρεσίες υγείας. Ταυτόχρονα, επιχειρήσαμε να παρουσιάσουμε μία μεθοδολογία, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη και αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων στις υπηρεσίες υγείας. 
Μέθοδοι: έγινε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για το αντικείμενο των επαγγελματικών κινδύνων του νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και αναζήτηση δεδομένων σε διεθνής βάσεις δεδομένων, όπως η EuroStat, ο ΟΟΣΑ και ο αμερικανικός οργανισμός CDC. 
Αποτελέσματα: Οι κίνδυνοι στο χώρο εργασίας είναι πολλαπλοί. Περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό πολλαπλών κινδυνολογικών μετώπων, τα οποία περιλαμβάνουν σωματικούς, βιολογικούς, χημικούς και ψυχολογικούς κινδύνους. Ως εκ τούτου, η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να παρουσιάσει μια μεθοδολογία για την ανάπτυξη ενός σχεδίου διερεύνησης και αντιμετώπισης των προαναφερόμενων κινδύνων, που αντιμετωπίζει το νοσηλευτικό προσωπικό στο χώρο των υπηρεσιών υγείας. 
Συμπεράσματα: Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μελέτες για την ασφάλεια και τους κινδύνους του νοσηλευτικού προσωπικού στις μονάδες υγείας. Τέτοιες μελέτες είναι απαραίτητες ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη ορθών αποφάσεων στις πολιτικές δημόσιας υγείας. Δεδομένου ότι το περιβάλλον της υγείας έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό, καθώς και συνεχίζει να αλλάζει ραγδαία, είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός ορθών, ορθολογικών πολιτικών υγείας αλλά και απαραίτητη η πρόβλεψη των επικείμενων αλλαγών.

Share: