• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
 • Δημοσίευση χωρίς κόστος
 • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
 • Ελληνικά
 • English
Πλοήγηση στο σύστημα
Αρχικά θα έχετε πρόσβαση στο σύστημα ακολουθώντας το σύνδεσμο που θα σας δοθεί και χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας. Μετά την πρόσβαση σας δίδονται διάφορες επιλογές, οι οποίες περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
 • Προσδιορισμός πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο άρθρο.
 • Σύνδεση με το άρθρο και τους σχετικούς πίνακες ή εικόνες.
 • Μία λίστα με επιλογές σχετικά με το άρθρο που σας επιτρέπουν:
 • Να αξιολογήσετε το άρθρο
 • Να ελέγξετε την εξέλιξη της διαδικασίας
Παρατηρήσεις για τα άρθρα
Μετά την πρόσβαση στο σύστημα, επιλέγετε σύνδεση "Παρατηρήσεις για το άρθρο". Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί μία φόρμα αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει:
 • Δημοσίευση
 • Γενικές πληροφορίες για τα άρθρα
 • Παρατηρήσεις για τον/τους συγγραφέα/συγγραφείς
 • Εμπιστευτικές παρατηρήσεις μόνο για τον εκδότη
Μπορείτε να εργαστείτε και εκτός συστήματος (offline), να συντάξετε τις παρατηρήσεις της αξιολόγησής σας και στη συνέχεια να επισυνάψετε έπειτα το κείμενο στην περιοχή "Παρατηρήσεις για το άρθρο".  

Οδηγίες Αξιολόγησης
Το σύστημα αξιολόγησης

Το σύστημα αξιολόγησης είναι ένα ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας δημοσιεύσεων, το οποίο βελτιώνει τα άρθρα του περιοδικού. Παρέχει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση της σπουδαιότητας και της τεχνικής ακρίβειας των αποτελεσμάτων που περιγράφονται, αλλά επίσης οι παρατηρήσεις των κριτών που διαβιβάζονται στους συγγραφείς με τις συμβουλές των συντακτών οδηγούν συχνά σε βελτιωμένα άρθρα, έτσι ώστε η δομή και η λογική τους να είναι προφανής στους αναγνώστες.

Ο αντίστοιχος αξιολογητής ειδοποιείται με email, όταν ένας συγγραφέας στείλει ένα άρθρο για αξιολόγηση. Οι συντάκτες επιλέγουν τους κριτές με βάση τη δυνατότητά τους να αξιολογήσουν πλήρως όλες τις πτυχές του άρθρου, το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την αξιολόγηση αυτού του άρθρου και του προηγούμενου άρθρου και τη δυνατότητα του κριτή για αξιολόγηση του άρθρου σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μπορείτε να προτείνετε κριτές για το άρθρο σας (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών των διευθύνσεων τους), εφόσον είναι ανεξάρτητοι επιστήμονες. Αυτές οι προτάσεις είναι συχνά χρήσιμες, αν και δεν ακολουθούνται πάντα. Οι συντάκτες θα εξετάσουν το αίτημά σας για αξιολόγηση του άρθρου από έναν περιορισμένο αριθμό γνωστών επιστημόνων/κριτών.

Αποφάσεις και αναθεωρήσεις 
Κατά τη λήψη μιας απόφασης για τη δημοσίευση λαμβάνονται υπόψη τα σχόλια των κριτών.
Οι συντάκτες εξετάζουν όχι μόνο πόσο καλό είναι το άρθρο πριν, αλλά και πόσο καλό θα γίνει μετά από την αξιολόγηση. Όταν ληφθούν τα σχόλια όλων των κριτών, οι συντάκτες συζητούν για το άρθρο μεταξύ τους και απαντούν στη συνέχεια στο συγγραφέα. Σε αυτήν την επιστολή, ο συντάκτης είτε θα απορρίψει τη δημοσίευση του άρθρου σας, είτε θα προτείνει να το αναθεωρήσετε και να το υποβάλετε εκ νέου, ή θα προσφερθεί να το δημοσιεύσει χωρίς περαιτέρω αναθεώρηση. Εάν ο συντάκτης εγκρίνει το άρθρο σας, θα προτείνει συγκεκριμένες αλλαγές, θα δηλώσει στην επιστολή εάν οι αναθεωρήσεις είναι σημαντικές ή δευτερεύουσες και εάν χρειάζονται πιθανώς περαιτέρω διαβουλεύσεις με τους κριτές, προκειμένου να  υποβάλλετε εκ νέου την αναθεωρημένη έκδοση. 
Εάν ο συντάκτης σας ζητήσει να αναθεωρήσετε το άρθρο σας, πρέπει να αποστείλει μια νέα συνοδευτική επιστολή, η οποία περιλαμβάνει μια αναλυτική απάντηση που αφορά στα σχόλια των κριτών και των συντακτών, συμπεριλαμβανομένου και ενός οδηγού για το πώς και σε ποια σημεία θα πρέπει να γίνουν αλλαγές, καθώς επίσης  και μια εκτίμηση του μεγέθους της αναθεωρημένης έκδοσης με τους αριθμούς τους πίνακες κτλ.
Οι πρόσθετες συμπληρωματικές πληροφορίες δημοσιεύονται με την online έκδοση του άρθρου σας εάν οι συντάκτες και οι κριτές έχουν κρίνει ότι είναι ουσιαστικές για τα συμπεράσματα του άρθρου (παραδείγματος χάριν, ένας μεγάλος πίνακας στοιχείων ή η παραγωγή ενός προτύπου)

Κριτήρια για τη δημοσίευση
Το περιοδικό Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας  προσπαθεί να κρατήσει ένα υψηλό επιστημονικό επίπεδο. Επομένως, ζητάμε από τους κριτές να λάβουν υπόψη ότι κάθε αποδεκτό προς δημοσίευση άρθρο σημαίνει ότι είναι ένα καλό άρθρο. Για να δημοσιευθεί σε αυτό το περιοδικό, ένα άρθρο πρέπει να ικανοποιεί τέσσερα γενικά κριτήρια: 
•    Να παρέχει ισχυρά στοιχεία για τα συμπεράσματά του. 
•    Να είναι καινοτόμο (δεν θεωρούμε τις περιλήψεις συνεδρίων καινοτόμες). 
•    Να είναι σημαντικό για τους επιστήμονες. 
•    Να είναι ενδιαφέρον  για τους ερευνητές άλλων ειδικοτήτων. 

Η διαδικασία αξιολόγησης
Τα άρθρα που υποβάλλονται διαβάζονται από τους συντάκτες. Για επίσημη αξιολόγηση στέλνονται μόνο εκείνα τα άρθρα που ικανοποιήσουν τα εκδοτικά μας κριτήρια. Τα άρθρα που θεωρούνται από τους συντάκτες ανεπαρκή ή ακατάλληλα απορρίπτονται αμέσως χωρίς εξωτερική αξιολόγηση (αν και αυτές οι αποφάσεις μπορούν να βασιστούν σε άτυπες συμβουλές των ειδικών).
Τα άρθρα που θεωρούνται πιθανού ενδιαφέροντος στο αναγνωστικό μας  κοινό, στέλνονται για επίσημη αξιολόγηση, τυπικά σε δύο κριτές, αλλά μερικές φορές και περισσότερους εάν απαιτούνται ειδικές συμβουλές (παραδείγματος χάριν στις στατιστικές ή μια ιδιαίτερη τεχνική). Οι συντάκτες παίρνουν έπειτα μια απόφαση που μπορεί να είναι:
•    Δεκτό, με ή χωρίς εκδοτικές αναθεωρήσεις. 
•    Πρόσκληση των συγγραφέων για αναθεώρηση του άρθρου τους.
•    Απόρριψη του άρθρου δηλώνοντας στους συγγραφείς ότι περαιτέρω εργασία μπορεί να δικαιολογήσει μια εκ νέου υποβολή.
•    Πλήρης απόρριψη λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος, της έλλειψης καινοτομίας, ανεπαρκούς εννοιολογικής προόδου ή σημαντικών τεχνικών ή/και ερμηνευτικών προβλημάτων.

Επιλογή των κριτών
Η επιλογή κριτών είναι κρίσιμη για τη διαδικασία δημοσιεύσεων και βασίζουμε την επιλογή μας σε πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της πείρας, της φήμης, των συγκεκριμένων συστάσεων και της προηγούμενης εμπειρίας μας με ένα κριτή.
Ελέγχουμε τους πιθανούς κριτές πριν στείλουμε τα άρθρο για αξιολόγηση. Οι κριτές πρέπει να λάβουν υπόψη ότι αυτά τα μηνύματα περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν υπό αυτήν τη μορφή.

Πως γράφεται η αξιολόγηση
Ο αρχικός σκοπός της αξιολόγησης είναι η παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών  προς τους  συντάκτες, προκειμένου να λάβουν μια απόφαση. Η αξιολόγηση πρέπει επίσης να δείχνει στους συγγραφείς τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενισχύσουν το άρθρο τους, ώστε αυτό να γίνει αποδεκτό. Μια αρνητική αξιολόγηση πρέπει να εξηγεί στους συγγραφείς τις αδυναμίες του άρθρου τους, έτσι ώστε οι  συγγραφείς να μπορούν να καταλάβουν τι θα πρέπει να βελτιώσουν, ώστε να γίνει δεκτό σε άλλο περιοδικό. Εάν ο κριτής θεωρεί ότι ένα άρθρο δεν είναι κατάλληλο για δημοσίευση, η έκθεσή του/της προς το συγγραφέα πρέπει να είναι τόσο συνοπτική, ώστε να διευκολύνει το συγγραφέα να καταλάβει το λόγο για την απόφαση. 
Τα εμπιστευτικά σχόλια προς το συντάκτη είναι ευπρόσδεκτα, αλλά είναι χρήσιμο τα κύρια σημεία να αφορούν σχόλια για τους συγγραφείς.  Η ιδανική αξιολόγηση πρέπει να απαντά στις ακόλουθες ερωτήσεις:
 •      Ποιος θα ενδιαφερθεί για την ανάγνωση του άρθρου, και γιατί; 
 •      Ποια είναι τα κύρια αποτελέσματα του άρθρου και πόσο σημαντικά είναι αυτά; 
 •      Πώς το άρθρο ξεχωρίζει από άλλα στον τομέα του; 
 •      Είναι τα αποτελέσματα καινοτόμα;
 •      Είναι τα αποτελέσματα πειστικά; Αν όχι, ποια περαιτέρω στοιχεία απαιτούνται; 
 •      Υπάρχουν άλλα πειράματα ή εργασίες που θα δυνάμωναν το άρθρο περαιτέρω; 
 •      Πόσο θα βοηθούσε μια περαιτέρω βελτίωση, και πόσο δύσκολο θα ήταν αυτό; Θα ήταν χρονοβόρα;
 •      Τα αποτελέσματα συζητούνται κατάλληλα στα πλαίσια της προηγούμενης βιβλιογραφίας; 
 •      Εάν το άρθρο είναι μη αποδεκτό, υπάρχουν ελπίδες για τους συγγραφείς να το υποβάλουν εκ νέου; 
 •      Εάν το άρθρο είναι μη αποδεκτό, ποια συγκεκριμένη εργασία απαιτείται για να το καταστήσει αποδεκτό; 
Συγχρονισμός
Το περιοδικό Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας  δεσμεύεται σε σύντομες εκδοτικές αποφάσεις και σε online δημοσίευση, και πιστεύουμε ότι μια αποδοτική εκδοτική διαδικασία είναι πολύτιμη υπηρεσία και στους συγγραφείς μας και στην επιστημονική κοινότητα συνολικά. Επομένως ζητάμε από τους κριτές να είναι σύντομοι και να ανταποκρίνονται στον χρονικό ορίζοντα που έχει συμφωνηθεί. Εάν οι κριτές διαβλέπουν καθυστέρηση σε σχέση με τις μέρες που έχουν συμφωνηθεί, τους ρωτάμε έτσι ώστε να μπορούμε να κρατήσουμε τους συγγραφείς ενήμερους και, όπου είναι απαραίτητο, να βρούμε εναλλακτικές λύσεις.Ανωνυμία
Δεν ανακοινώνουμε τις ταυτότητες των κριτών στους συγγραφείς ή σε άλλους κριτές, εκτός εάν οι ίδιοι οι κριτές ζητήσουν το αντίθετο. Ζητάμε από τους κριτές να μην ανακοινώνουν την ιδιότητά τους  στους συγγραφείς χωρίς την συγκατάθεση του συντάκτη. Αποθαρρύνουμε οποιαδήποτε προσπάθεια από τους συγγραφείς να διαβάλουν τους κριτές ή να καθορίσουν τις ταυτότητές τους. 


Εκθέσεις των κριτών έκδοσης

Αρχή του περιοδικού είναι να μην επεμβαίνει στις αναφορές των κριτών.  Οποιαδήποτε σχόλια αφορούν στους συγγραφείς διαβιβάζονται, ανεξάρτητα από το περιεχόμενό τους. Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορούμε να αφαιρέσουμε τη δυσάρεστη γλώσσα από μία έκθεση ή τα σχόλια που αποκαλύπτουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες για άλλα θέματα. 

Πολιτική δημοσιεύσεων με το σύστημα αξιολόγησης
Όλοι οι κριτές αναλαμβάνουν να κρατήσουν τα υποβληθέντα άρθρα και τα σχετικά στοιχεία εμπιστευτικά, και να μην τα ανακατανείμουν χωρίς άδεια από το περιοδικό. Το περιοδικό προσπαθεί να κρατήσει  ως εμπιστευτικό το περιεχόμενο όλων των υποβολών, έως την ημερομηνία δημοσίευσης εκτός από τη συγκεκριμένη περίπτωση που υπάρχει δελτίο τύπου διαθέσιμο στους εγγραμμένους χρήστες. 

Ηθική και ασφάλεια
Το περιοδικό Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας δέχεται συμβουλές από τους ειδικούς κριτές, για τις υποβληθείσες εργασίες, αλλά και για οποιαδήποτε πτυχή ενός άρθρου που προκαλεί ανησυχίες. Αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν, παραδείγματος χάριν, τις ηθικές ανησυχίες ή τις αμφιβολίες για τα στοιχεία ή την πρόσβαση σε υλικά. Πολύ περιστασιακά, οι ανησυχίες μπορούν επίσης να αφορούν επιπτώσεις ενός άρθρου στην κοινωνία της έκδοσης συμπεριλαμβανομένων των απειλών που αφορούν στην ασφάλεια. Σε τέτοιες περιστάσεις, οι συμβουλές θα επιδιωχθούν συνήθως ταυτόχρονα με την διαδικασία αξιολόγησης. Όπως σε όλες τις αποφάσεις έκδοσης, η τελευταία απόφαση για την δημοσίευση ενός άρθρου αποτελεί ευθύνη του συντάκτη