• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Αcinetobacter Βaumannii στη ΜΕΘ πρόληψη-νοσηλευτική επαγρύπνηση
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Το Acinetobacter Baumannii ανήκει στη μεγάλη οικογένεια των Acinetobacter και προέρχεται από την ελληνική λέξη ακίνητος γι΄αυτό και ονομάζεται ακινητοβακτηρίδιο. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας για το γένος Acinetobacter Baumannii στην ΜΕΘ και τα μέτρα πρόληψης, για την αποφυγή των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Μέθοδος: Για την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία έγινε χειροδιαλογή βιβλίων, άρθρων και μελετών από βιβλιοθήκες, με την βοήθεια λέξεων-κλειδιών. Αποτελέσματα: Το ακινητοβακτηρίδιο, τις τελευταίες τρείς δεκαετίες περίπου, αυξάνει το ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας, από το γεγονός ότι όλο και περισσότερες λοιμώξεις, στην πλειονότητα ενδονοσοκομειακές, προκαλούνται από αυτό το βακτηρίδιο, αλλά και διότι οι μικροοργανισμοί αυτοί παρουσιάζουν πολυαντοχή και η αντιμετώπισή τους είναι δύσκολη. Οι λοιμώξεις αυτές είναι συχνά πολύ σοβαρές με μεγάλο χρόνο νοσηλείας, υψηλό κόστος θεραπείας, ακόμη και το θάνατο. Υπάρχουν αναφορές για επιδημίες στα διάφορα νοσοκομεία, τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Οι επιδημίες αυτές αφορούν ασθενείς των ΜΕΘ, και αυτό ίσως συνδέεται, τουλάχιστον εν μέρει, με τις όλο και περισσότερο παρεμβατικές διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στις ΜΕΘ τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Οι κυριότερες λοιμώξεις που προκαλούν είναι οι ουρολοιμώξεις, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, η βακτηριαιμία, και η μηνιγγίτιδα και παρατηρούνται κυρίως σε ασθενείς των ΜΕΘ. Σημαντικός προδιαθεσικός παράγοντας είναι η προηγηθείσα αντιβιοτική θεραπεία.. Συμπεράσματα: Οι καρβαπενέμες θεωρούνται το αντιμικροβιακό φάρμακο επιλογής για την καταπολέμηση αυτών των λοιμώξεων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του αριθμού των ανθεκτικών στις καρβαπενέμες ακινητοβακτηριδίων. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθεκτικών στις καρβαπενέμες ακινητοβακτηριδίων που εμπλέκονται στις νοσοκομειακές λοιμώξεις ανήκουν στο είδος Acinetobacter Baumannii. Συμπερασματικά η μοριακή επιδημιολογία των στελεχών είναι άκρως απαραίτητη διότι δίνει χρήσιμα στοιχεία όσο αναφορά τη διασπορά των στελεχών στους χώρους του Νοσοκομείου και την ταχεία ανίχνευση νέων στελεχών, ώστε να ληφθούν έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα.

Share: