• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Διερεύνηση της οργανωσιακής δέσμευσης του νοσηλευτικού προσωπικού σε δύο δημόσια νοσοκομεία της Αττικής
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η οργανωσιακή δέσμευση βρίσκεται στο επίκεντρο της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων, καθώς έχει αναγνωριστεί τόσο η σπουδαιότητά της όσο και η αναγκαιότητά της για την αποτελεσματική λειτουργία ενός Οργανισμού. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του επιπέδου της οργανωσιακής δέσμευσηςτου νοσηλευτικού προσωπικού δύο Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Περιφέρειας Αττικής. Υλικό και Μέθοδος: Η παρούσα είναι μια ποσοτική συγχρονική μελέτη. Ως εργαλείο μέτρησης της οργανωσιακής δέσμευσης χρησιμοποιήθηκε το Organizational Commitment Questionnaire – OCQ των Mowday, Steers και Porter στη σύντομη έκδοσή του. Συνολικά διανεμήθηκαν 400 ερωτηματολόγια σε νοσηλευτές και βοηθούς νοσηλευτές δύο δημόσιων Νοσοκομείων της Αττικής και το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 90%. Η συλλογή των στοιχείων της μελέτης πραγματοποιήθηκε από το Σεπτέμβριο έως και το Νοέμβριο του 2012. Οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο έλεγχος t, η δοκιμασία x2, διμεταβλητές αναλύσεις και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Το αμφίπλευρο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε ίσο με 0,05 ενώ η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το SPSS 19.0. Αποτελέσματα: Η μέση τιμή της οργανωσιακής δέσμευσης βρέθηκε ίση με 23,5 για το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού και των δύο Νοσοκομείων, ενώ η μέση τιμή της αφοσίωσης στο επάγγελμα βρέθηκε ίση με 10,7 (ΔΕ 95%) κατ’ αντιστοιχία. Επιπλέον βρέθηκε ότι το φύλο σχετιζόταν με τη βαθμολογία δέσμευσης στο σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού και των δύο Νοσοκομείων (p=0,001) ενώ τα συνολικά έτη προϋπηρεσίας σχετίζονταν με την αφοσίωση στο επάγγελμα (p=0,017). Συζήτηση: Ο μελετώμενος πληθυσμός παρουσιάζει μικρή δέσμευση στον Οργανισμό σε αντίθεση με την αφοσίωσή του στο επάγγελμά του. Οι άντρες εμφάνισαν καλύτερη δέσμευση και στα δύο Νοσοκομεία σε σχέση με τις γυναίκες, ενώ η αύξηση των ετών προϋπηρεσίας σχετιζόταν με μικρότερη αφοσίωση στο επάγγελμα.

Share: