• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων φοιτητών Nοσηλευτικής σχετικά με την πνευμονική φυματίωση
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η φυματίωση αποτελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα Δημόσιας Υγείας, που τα τελευταία χρόνια λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες επιδημικές διαστάσεις, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών σε όλα τα επίπεδα. Σκοπός: Η αξιολόγηση των γνώσεων και των στάσεων των φοιτητών Νοσηλευτικής των ΑΤΕΙ σε θέματα μετάδοσης και πρόληψης της πνευμονικής φυματίωσης. Υλικό και μέθοδος: Μελετήθηκαν 275 φοιτητές/τριες Νοσηλευτικής (12.1% άνδρες και 87,9% γυναίκες) των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Αθήνας, Λαμίας και Λάρισας, κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου 19/5/08-20/6/08. Η επιλογή τους έγινε με τους κανόνες της τυχαίας δειγματοληψίας. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ανώνυμου και αυτοσυμπληρούμενου δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο περιελάμβανε δημογραφικά στοιχεία και ερωτήσεις σχετικά με τις γνώσεις και τη στάση τους απέναντι στη νόσο. Η ανάλυση υλοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS 15. Αποτελέσματα: Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι η οριακή πλειοψηφία των φοιτητών (55,6%) έχει τις κατάλληλες γνώσεις σχετικά με την πνευμονική φυματίωση, γεγονός που επιδρά έμμεσα στη στάση τους απέναντι στη νόσο. Το 59,1% γνωρίζει τους τρόπους μετάδοσης της νόσου αλλά μόνο το 52,2% το εμβόλιο κατά της φυματίωσης. Τις υποδείξεις των αρμόδιων Υγειονομικών οργάνων θα τις ακολουθούσε το 86% των φοιτητών, ενώ το 52,6% θα ζητούσε ιατρικές συμβουλές αν νοσούσε συμφοιτητής τους. Το 90,2% θα ερχόταν σε επαφή με ασθενή στα πλαίσια της κλινικής εκπαίδευσης, λαμβάνοντας όμως ατομικά μέτρα προστασίας. Συμπεράσματα: Ο επανασχεδιασμός των προγραμμάτων σπουδών και η συστηματική διδασκαλία των τρόπων πρόληψης των λοιμωδών νοσημάτων, αποτελούν βασικά σημεία για την παροχή των απαραίτητων γνώσεων στους φοιτητές των επαγγελμάτων υγείας, οι οποίοι μελλοντικά θα συμβάλλουν στην ενημέρωση και τη διαμόρφωση ορθών στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού σχετικά με τη νόσο.

Share: