• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Διερεύνηση του επιπέδου εκπαίδευσης και της εμφάνισης οσφυαλγίας σε νοσηλευτές και βοηθούς νοσηλευτών δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η οσφυαλγία αποτελεί μια χρόνια νόσο με άμεσες σωματικές, οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Είναι αποδεκτό πως το νοσηλευτικό προσωπικό συγκαταλέγεται στην ομάδα υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση μυοσκελετικών παθήσεων ειδικότερα της οσφυϊκής μοίρας. Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση του προβλήματος της οσφυαλγίας σε νοσηλευτές και βοηθούς νοσηλευτών δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα αποτέλεσαν 212 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών. Ως τόπος διεξαγωγής της έρευνας επιλέχθηκαν οι Υγειονομικοί Σταθμοί του Ασφαλιστικού φορέα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Λεκανοπεδίου της Αττικής και τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων Λαϊκό και Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ενός ανώνυμου, αυτοσυμπληρούμενου και σταθμισμένου ερωτηματολογίου, από 1/4/10 έως 30/6/10. Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο για τις κοινωνικές επιστήμες (SPSS 16). Αποτελέσματα: Το 87,3% του δείγματος αποτελούνταν από γυναίκες και το 8,5% από άνδρες. Οι πλειοψηφία (42%) άνηκε στην ηλικιακή ομάδα των 30-40 ετών και ήταν απόφοιτοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Το 33,5% (Ν=71) των ερωτηθέντων ανέφερε ότι πάσχει από κακώσεις της Σπονδυλικής Στήλης που οφείλονται στις συνθήκες εργασίας και το 78,8% (Ν=167) αναφέρει ότι νιώθει πόνο κατά τη διάρκεια της εργασίας ή μετά το πέρας αυτής. Συμπεράσματα: Η οσφυαλγία στο Νοσηλευτικό προσωπικό αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα, με άμεσες κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις. Η μείωση της επίπτωσης και του επιπολασμού της νόσου έγκειται τόσο στην ατομική όσο και στη συλλογική προσπάθεια ομάδων και φορέων.

Share: