• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Εργασιακό στρες και επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία: η περίπτωση του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η εργασιακή ικανοποίηση και το εργασιακό άγχος στους επαγγελματίες υγείας αποτελούν δύο αλληλένδετα και αντιστρόφως συνδεόμενα φαινόμενα, τα οποία εξαρτώνται από μία σειρά κοινών μεταβλητών, με σημαντικότερες εξ αυτών τα επιτεύγματα, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, τις συνθήκες εργασίας και τις οικονομικές απολαβές. Σκοπός: Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση του επιπέδου εργασιακής ικανοποίησης και εργασιακού άγχους στους επαγγελματίες υγείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, καθώς και στην εξέταση των βασικότερων μεταβλητών που τα επηρεάζουν. Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο για την καταγραφή του εργασιακού άγχους, και το ερωτηματολόγιο Εργασιακής Ικανοποίησης του Spector σε 152 επαγγελματίες υγείας (52 γιατροί, 80 νοσηλευτές και 20 διοικητικοί υπάλληλοι) του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε σε p<0,05. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με το πρόγραμμα SPSS 22.0. Αποτελέσματα: Ο βαθμός εργασιακής ικανοποίησης βρέθηκε σχετικά χαμηλός (Μ.Ο. = 3,07), σε συνάρτηση με το βαθμό εργασιακού άγχους. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση και το εργασιακό άγχος είναι οι οικονομικές απολαβές, τα επιτεύγματα, οι συνθήκες εργασίας και οι ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. Η εργασιακή ικανοποίηση και το εργασιακό άγχος συσχετίζονται αρνητικά. Συμπεράσματα: Η διοίκηση των δημόσιων νοσοκομείων θα πρέπει να εστιάζει στην ορθή και αποτελεσματική διαχείριση και παρακίνηση των ανθρώπινων πόρων, μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων παροχής κινήτρων, με σκοπό την ενίσχυση του επιπέδου εργασιακής ικανοποίησης και τον αντίστοιχο περιορισμό του εργασιακού άγχους.

Share: