• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Εσωτερικό οικιακό περιβάλλον και άσθμα
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η γένεση και η εξέλιξη του άσθματος επηρεάζεται σημαντικά από την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση των κρουσμάτων άσθματος παγκοσμίως, γεγονός που, κατά την επιστημονική κοινότητα, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος των εσωτερικών χώρων από μολυσματικούς παράγοντες. Σκοπός: Στη μελέτη αυτή επιχειρείται να καταδειχθεί η επίδραση του εσωτερικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη του άσθματος. Μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της αναζήτησης πληροφοριών κυρίως στις βάσεις δεδομένων Pubmed και TRIP Database. Συμπεράσματα: Το θέμα της ρύπανσης του εσωτερικού περιβάλλοντος είναι διεπιστημονικό. Ο μεγάλος αριθμός των ρυπαντών, η διαφορετικότητα στη δομή και τη δράση τους, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται και οι διαφορετικοί και ανομοιόμορφοι τρόποι αντιμετώπισης και ελέγχου τους, απαιτούν γνώσεις από πολλούς επιστημονικούς τομείς. Η έκταση που προσλαμβάνουν οι κλιματικές αλλαγές στον πλανήτη, η αύξηση της ευαισθησίας σε αλλεργιογόνα, η χρήση ερεθιστικών ουσιών για το αναπνευστικό, η χαμηλή ποιότητα του αέρα των εσωτερικών οικιακών χώρων και η κληρονομικότητα οδηγούν σε νέα κρούσματα άσθματος παγκοσμίως. Η πληρέστερη κατανόηση της διασύνδεσης περιβάλλοντος και άσθματος και η εξήγηση των δράσεων των γονιδίων που εμπλέκονται σε αυτό, θα επιτρέψουν το σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης.

Share: