• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Γνώσεις νέων ενηλίκων σχετικά με τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) και η χρήση του προφυλακτικού ως μέσου προστασίας από τα ΣΜΝ
Περίληψη:

Εισαγωγή : H πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων αποτελεί βασική συνιστώσα της αγωγής σεξουαλικής υγείας. Σκοπός: Είναι η διερεύνηση των γνώσεων νέων υγιών ενηλίκων σχετικά με ζητήματα σεξουαλικής υγείας και πρόληψης των ΣΜΝ.. Υλικό και μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με κλειστού τύπου ερωτήσεις. Στην έρευνα συμμετείχαν 85 εθελοντές νέοι υγιείς ενήλικες ηλικίας 18-45 ετών, που αθλούνταν σε ιδιωτικό γυμναστήριο επαρχιακής πόλης. Αποτελέσματα: Η έρευνα έδειξε ότι πενήντα εννιά άτομα ήταν γυναίκες (69,4%) και είκοσι έξη άτομα (30,6%) άνδρες. Ποσοστό 55,2% δήλωσαν ότι βρίσκονταν σε μόνιμη σχέση ή ήταν παντρεμένοι. Ένας στους πέντε περίπου δε χρησιμοποιούσε καθόλου προφυλακτικό ή το χρησιμοποιούσε σε λιγότερες από τις μισές επαφές. Το 39% δε γνώριζε ότι η ηπατίτιδα B και C κατατάσσονται σε ΣΜΝ, ενώ 93% γνώριζε ότι το AIDS είναι ΣΜΝ. Οι άνδρες ανέφεραν συχνότερα σεξουαλική επαφή με αγνώστους χωρίς προφυλακτικό, συχνή εναλλαγή ερωτικών συντρόφων και «σεξ της μιας νύχτας» με αγνώστους. Η ηλικία βρέθηκε ότι σχετίζεται αρνητικά με τη συχνότητα χρήσης του προφυλακτικού. Συμπέρασμα : Σημαντικό ποσοστό νέων ενηλίκων δε χρησιμοποιεί προφυλακτικό κατά τη σεξουαλική επαφή, ενώ οι άνδρες ακολουθούν λιγότερο ασφαλείς σεξουαλικές συμπεριφορές σε σχέση με τις γυναίκες. Διαπιστώνεται διάσταση μεταξύ των γνώσεων σχετικά με τα ΣΜΝ και τις σεξουαλικές συμπεριφορές των νέων ενηλίκων. Το γεγονός αυτό εγείρει ερωτηματικά για την επιτυχία των υπαρχόντων προγραμμάτων πρόληψης των ΣΜΝ.

Share: