• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Τα ηλικιωμένα άτομα βιώνουν αρκετές σωματικές αλλαγές, αλλαγές στις γνωστικές λειτουργίες, αλλαγές στο οικογενειακό τους περιβάλλον ή έχουν το αίσθημα της περιθωριοποίησης από την πλευρά της οικογένειας τους. Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, είναι η κοινωνική απομόνωση και ο αποκλεισμός τους από τις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις. Παρόλη την περιορισμένη έρευνα στους ηλικιωμένους που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες, θεωρείται πως αποτελούν μια πηγή κοινωνικής υποστήριξης και βελτίωσης της ζωής των ηλικιωμένων. Σκοπός & Μέθοδος: Οι μελέτες της παρούσης βιβλιογραφικής ανασκόπησης  αναγνωρίστηκαν με αναζήτηση στη βάση δεδομένων Google Scholar καθώς και τη βιβλιογραφία των επισημασμένων άρθρων. Αποτελέσματα: Η χρήση νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη συστημάτων και την απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων που ενισχύουν το ρόλο φροντίδας των περιθαλπόντων, δημιουργία έξυπνων σπιτιών ως περιβάλλοντα διαβίωσης διαδραστικά, συστήματα παρακολούθησης αλλά και συστήματα φροντίδας υγείας, αποτελούν προγράμματα που προωθούν την ενεργό γήρανση στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων. Συμπεράσματα: Αποδοτικά προγράμματα προώθησης της υγείας για υγιή και ενεργό γήρανση, προωθούνται στην κοινωνία έχοντας ως στόχο την παροχή κινήτρων στους ανθρώπους, την επιδίωξη βελτίωσης του τρόπου ζωής και την προσφορά για ενθάρρυνση ώστε να λειτουργούν αυτόνομα οι ηλικιωμένοι.

Share: