• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η διαχείριση του παιδικού φόβου στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής φροντίδας
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Η στοματική υγεία αποτελεί εφόδιο για την ομαλή βιολογική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Ο οδοντικός φόβος και το άγχος σε παγκόσμιο επίπεδο, επιδρά αρνητικά στην ποιότητα ζωής των παιδιών και αναπόφευκτα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην επιτυχή ολοκλήρωση της οδοντιατρικής περίθαλψης, με αποτέλεσμα την κακή στοματική υγεία. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση του παιδικού φόβου στον οδοντίατρο και οι παράγοντες που τον  επηρεάζουν, με απώτερο στόχο την έγκαιρη πρόληψη της στοματικής  τους υγείας και τη συμβολή της Π.Φ.Υ στην αναστολή και στην εξάλειψη της οδοντιατρικής φοβίας. Αναζητήθηκαν άρθρα τελευταίας δεκαετίας από τις βάσεις δεδομένων, Pub med και  Google Scholar στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, που αφορούσαν στον Οδοντιατρικό Φόβο, την Πρωτοβάθμια Οδοντιατρική Περίθαλψη και στην Στοματική Υγεία. Τα αποτελέσματα της μελέτης κατέδειξαν ότι ο παιδικός οδοντιατρικός φόβος εξαρτάται από κοινωνικοοικονομικούς και δημογραφικούς παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο, ο τόπος διαμονής και η στοματική κατάσταση. Εν κατακλείδι η πολιτεία οφείλει να προάγει την υγεία του στόματος με προληπτικά προγράμματα και στοχευμένες δράσεις στην κοινότητα μέσα από τη συνεργασία μιας διεπιστημονικής ομάδας.

Share: