• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η Διαταραχή Γραπτής Έκφρασης στα Παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Η διαταραχή γραπτού λόγου συνίσταται στην απουσία συγχρονισμού μυοκινητικών ενεργειών και στην δυσκολία ανάκλησης και αποτύπωσης των χαρακτήρων (γραμμάτων ή αριθμών) ενώ συνυπάρχει σε άτομα με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής. Η δυσγραφία αποτελεί μια διάσταση της διαταραχή γραπτού λόγου με διαφορετικές εκδηλώσεις κατά περίπτωση. Τα ποσοστά δυσγραφίας είναι υψηλότερα στα αγόρια. Τα κύρια χαρακτηριστικά της δυσγραφία είναι: απουσία στίξης, πολλά σβησίματα, απουσία κενών, σύγχυση κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, δυσκολία στην παρακολούθηση της γραμμής για γραφή, μη ολοκληρωμένες λέξεις, αντιστροφή γραμμάτων, κακή αντιγραφή των γραμμάτων και των αριθμών, μη τήρηση των περιθωρίων, μη κατάλληλο μέγεθος και σχήμα των γραμμάτων, άνισες γραμμές. Η διαταραχή γραπτού λόγου φαίνεται να επιδρά στην γενικότερη σχολική πορεία των παιδιών αλλά και στην ψυχολογική τους ζωή. 

Share: