• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η επίδραση του γάμου στην υγεία και ο ρόλος του στην ασθένεια
Περίληψη:

Εισαγωγή: Έχει διαπιστωθεί ότι ο γάμος προσφέρει καλύτερη υγεία στα μέλη του ζευγαριού. Ωστόσο, η ψυχική και η σωματική υγεία επιβαρύνονται όταν το ένα μέλος πάσχει από μια χρόνια νόσο. Σκοπός: Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη διασύνδεση ανάμεσα στο γάμο και το επίπεδο υγείας των μελών του ζευγαριού καθώς και ο προσδιορισμός των λόγων που αυτοί οι παράγοντες αλληλοεπηρεάζονται, με στόχο την προώθηση της συμπερίληψης των συντρόφων στο πλάνο φροντίδας των χρόνιων ασθενών, αλλά και στην καλή ποιότητα ζωής γενικότερα. Υλικό και μέθοδος: Έγινε αναζήτηση σε βιβλιογραφικές και ηλεκτρονικές πηγές στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα και το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν πηγές κυρίως της τελευταίας δεκαπενταετίας. Συζήτηση: Κεντρικό ρόλο στη θετική επιρροή του γάμου στην υγεία των μελών του ζευγαριού παίζει η ικανοποίηση από τη σχέση, διαφορετικά η επίδραση στην υγεία γίνεται αρνητική. Στις περιπτώσεις της χρόνιας ασθένειας, η συναισθηματική ευεξία των συζύγων είναι σημαντική διότι όλη η οικογένεια, αλλά ειδικότερα η συζυγική σχέση, συνιστά την απώτερη μονάδα φροντίδας και οι σύζυγοι των χρόνιων ασθενών καλούνται συχνά να αναλάβουν το ρόλο του φροντιστή. Συμπεράσματα: Ο γάμος δε συνεπάγεται αυτόματα καλή υγεία. Λόγω του σημαντικού ρόλου που παίζει ο σύντροφος στην υγεία και την ποιότητα ζωής του ατόμου, είναι απαραίτητο στο χώρο της υγείας να διερευνάται και η δική του επιβάρυνση όταν ο/η έτερος σύζυγος νοσεί, με στόχο την πρόληψη αλλά και τη βελτίωση των θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Share: