• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η περιτονίτιδα στην περιτοναϊκή κάθαρση: παράγοντες κινδύνου και επιπτώσεις
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η περιτονίτιδα αποτελεί την συχνότερη επιπλοκή της περιτοναϊκής κάθαρσης. Είναι βασική αιτία αποτυχίας της μεθόδου και ένταξης των ασθενών στην αιμοκάθαρση. Σκοπός: H βιβλιογραφική διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου που οδηγούν σε περιτονίτιδα καθώς και των οξέων και απώτερων επιπτώσεων της περιτονίτιδας στη λειτουργία της περιτοναϊκής μεμβράνης και την επιτυχία της μεθόδου.Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση των σχετικών άρθρων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Pubmed καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της International Society of Peritoneal Dialysis (ISPD). Η αναζήτηση περιελάμβανε άρθρα που δημοσιεύθηκαν το χρονικό διάστημα 1986 -2012. Αποτελέσματα: Η έλλειψη συμμόρφωσης των ασθενών στην τήρηση του πρωτοκόλλου περιτοναϊκών αλλαγών, η έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης ,τα συστηματικά νοσήματα, τα συστήματα σύνδεσης αποτελούν παράγοντες κινδύνου περιτονίτιδας. Η περιτονίτιδα προκαλεί παροδική αύξηση της διαπερατότητας του περιτοναίου, απώλεια της ικανότητας του περιτοναίου για υπερδιήθηση και κατά συνέπεια υπερυδάτωση. Μακροχρόνια τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια περιτονίτιδας οδηγούν σε μόνιμη απώλεια της υπερδιηθητικής ικανότητας του περιτοναίου ακόμα και ίνωση που οδηγεί σε αποτυχία της μεθόδου. Τέλος, σημαντική είναι η επίδρασή της στη μείωση της υπολειμματικής νεφρικής λειτουργίας. Συμπεράσματα: Η περιτονίτιδα αποτελεί την πιο συχνή λοιμώδη επιπλοκή της περιτοναϊκής κάθαρσης και κύρια αιτία νοσηρότητας που σχετίζεται με τη μέθοδο. Επιπλέον, είναι η σημαντικότερη αιτία αποτυχίας της μεθόδου και ένταξης των ασθενών στην αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό. Κάθε προσπάθεια για την πρόληψη της περιτονίτιδας περνά μέσα από την προσεκτική επιλογή και αποτελεσματική εκπαίδευση των ασθενών σχετικά με την τήρηση των κανόνων ασηψίας κατά τη διάρκεια των περιτοναϊκών αλλαγών

Share: