• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στην Νοσηλευτική Ηγεσία
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, εκ μέρους της νοσηλευτικής ηγεσίας, θεωρείται βασικός παράγοντας για την ποιοτικότερη παροχή νοσηλευτικής φροντίδας. 
Σκοπός: Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στον να προσεγγίσει από την βάση τους έννοιες όπως η ηγεσία και η συναισθηματική νοημοσύνη και να τις μετουσιώσει στην πρακτική των manager νοσηλευτών. Επίσης, γίνεται αναφορά στην σημασία της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη συναισθηματικών ικανοτήτων από τους ηγέτες νοσηλευτές. 
Μέθοδος: Καταβλήθηκε προσπάθεια μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης για ανάλυση των βασικών εννοιών (Συναισθηματική νοημοσύνη-Ηγεσία), από τις αρχικές τους αναφορές για αποσαφήνιση των όρων καθώς και ανασκόπηση ερευνητικών άρθρων σχετικά με την χρήση της ορολογίας στη νοσηλευτική διοίκηση. 
Αποτελέσματα: Η αποτελεσματική νοσηλευτική ηγεσία μπορεί να βελτιώσει την ολική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας μέσω ανάπτυξης της συναισθηματικής  νοημοσύνης. 
Συμπεράσματα: Αναπόσπαστη διάσταση μιας αποτελεσματικής ηγεσίας αποτελεί η συναισθηματική νοημοσύνη. Επιπρόσθετα, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η εκπαίδευση στις εφαρμογές της συναισθηματικής νοημοσύνης από τους οργανισμούς υγείας και τις νοσηλευτικές σχολές.  

Share: